Mediācija ģimenes lietās

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Īss ievads mediācijā ģimenes lietās Vācijā

Izvilkums no bukleta „Laulāto tiesības” (Eherecht), ko publicējusi Federālā tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), 73. lpp.:

“6.2.5. Mediācija ģimenes lietās

Pāri, kuri šķir laulību vai sākuši dzīvot šķirti, bieži vien vēlas pārvaldīt savas ģimenes attiecības draudzīgā veidā. Šādos gadījumos mediācija ir lieliska alternatīva tiesvedībai.

Mediācijas tiesisko regulējumu ieviesa ar Likumu par mediāciju (Mediationsgesetz), kas stājās spēkā 2012. gada 26. jūlijā.

Mediācijas procesā neitrāla persona (mediators) palīdz pusēm rast draudzīgu konflikta risinājumu. Dalībnieki uzņemas atbildību par risinājumu, un mediatoram nav tiesību pieņemt lēmumus.

Tas nozīmē, ka pretstatā tiesas prāvām iesaistīto pušu patiesās intereses un vajadzības var noteikt un izmantot kā pamatu risinājumam, kas ir pielāgots konkrētajam konfliktam. Tiesas spriedumos iesaistīto pušu interešu ņemšanas vērā ir mazāk ticama. Tādēļ iesaistītās puses labprātāk piekrīt šādiem mediācijas procesa risinājumiem, un ilgtermiņā tie ir daudz efektīvāki. Mediācijas rezultātā var tikt izstrādātas līgumiskas vienošanās, piemēram, par uzturlīdzekļiem, finanšu aktīviem, īpašumu, vecāku atbildību un saskarsmes tiesībām.

Šķiršanās tiesvedības laikā tiesa var likt laulātajiem — vai nu katram atsevišķi, vai arī kopā — apmeklēt bezmaksas informatīvo sēdi par mediāciju vai piedalīties jebkāda cita veida strīdu alternatīvā izšķiršanā, kas paredzētas attiecīgo jautājumu risināšanai[1] , piesaistot tiesas ieceltu personu vai iestādi, un pusēm jāsniedz savas dalības apstiprinājums (Likuma par ģimenes lietu un brīvprātīgās piekritības lietu izskatīšanas procedūru (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)) 135. pants). Šo rīkojumu nevar īstenot piespiedu līdzekļiem. Tomēr tiesa var ņemt vērā šāda rīkojuma neievērošanu, lemjot par [tiesāšanās] izmaksu sadali (FamFG 150. panta 4. punkts).”

Saskaņā ar Likuma par ģimenes lietu un brīvprātīgās piekritības lietu izskatīšanas procedūru 156. panta 1. punkta 3. un 5. daļu un 81. panta 2. punkta 5. apakšpunktu tas pats attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar bērniem. Šādos gadījumos tiesa var likt vecākiem apmeklēt informatīvo sēdi par mediāciju vai piedalīties cita veida strīdu alternatīvā izšķiršanā. Šo rīkojumu nevar īstenot piespiedu līdzekļiem, taču tiesa var ņemt vērā šāda rīkojuma neievērošanu, lemjot, kā par to, kā sadalāmi ar tiesvedību saistītie izdevumi.

Saites uz Vācijas tīmekļa vietnēm, kurās varat atrast ģimenes lietu mediatorus

centrs “Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung” (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlīne, Vācija (mediācijas centrs ģimenes konfliktu un bērnu nolaupīšanas lietu risināšanai)

http://www.mikk-ev.de/

- aģentūra „Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein” (ZAnK), Michaelkirchstraß 17/18, 10179 Berlīne, Vācija (mediācija pārrobežu lietās, kurās iesaistīti bērni)

http://www.zank.de/

Saites uz Vācijas tīmekļa vietnēm, kurās varat atrast informāciju par mediāciju ģimenes lietās un vispārīgu informāciju par mediāciju

- asociācija „Bundesverband Mediation e.V.” (BM), Wittestr. 30 K, 13509, Berlīne

http://www.bmev.de/

- asociācija „Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.” (BAFM), Spichernstraße 11, 10777, Berlīne

http://www.bafm-mediation.de/

Saites uz Vācijas tiesību aktiem par mediāciju ģimenes lietās

- Federālā tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija, Mohrenstraße 37, 10117, Berlīne

http://www.bmjv.de/

- Likums par mediācijas un citu ārpustiesas strīdu risināšanas procesu veicināšanu (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (2012. gada 25. jūlija BGBl. (Bundesgesetzblatt – Federālais tiesību aktu vēstnesis) 1. daļa, Nr. 35, 2012. gads)

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Saistītie jautājumi ietver strīdus, kas attiecas uz laulāto mantiskajām attiecībām, pensijas tiesību pielāgošanu, uzturlīdzekļu maksājumiem, laulāto mitekli un mājsaimniecības izmaksām.

Lapa atjaunināta: 15/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.