Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ģimenes lietās

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija ģimenes lietās ir process, ko laulātie vai partneri, kam radušās grūtības, var brīvprātīgi izlemt izmantot, lai atrisinātu to strīdu, iesaistot vienu vai vairākus mediatorus. Mediatoru uzdevums ir veicināt saziņu un palīdzēt pārim pievērsties emocionālajiem un materiālajiem šķiršanās aspektiem (līdzekļu sadalei, uzturlīdzekļu maksājumiem, laulāto mājokļa piešķiršanai u. c.). To uzdevums ir arī mudināt pāri panākt vienošanos, kas vislabāk apmierina visu ģimenes locekļu vajadzības.

Mediāciju vispārīgi reglamentē 2010. gada 4. marta Likumdošanas dekrēts Nr. 28 (ar grozījumiem) par 2009. gada 18. jūnija Likuma Nr. 69 60. panta īstenošanu attiecībā uz mediāciju ar nolūku izšķirt strīdus civillietās un komerclietās.

Šis likums nosaka ar nododamām tiesībām saistītu strīdu izšķiršanas procedūru ārpus tiesas. Noteiktos skaidri norādītos jautājumos mediācija ir priekšnosacījums, lai dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta, tiktu atzīts par pieņemamu.

Ģimenes tiesību jautājumos iepriekšēja mediācija nepieciešama tikai strīdos par ģimenes darījumu līgumiem (t. i., līgumiem, ar kuru palīdzību uzņēmuma īpašnieks pilnībā vai daļēji nodod savu uzņēmumu vienam vai vairākiem pēcnācējiem).

Visos citos ģimenes strīdos mediācija ir brīvprātīga.

Tomēr procedūrā attiecībā uz aizgādību pār bērnu tiesa var atlikt sprieduma pasludināšanu, lai laulātie ar speciālistu palīdzību varētu mēģināt panāktu vienošanos mediācijā, it īpaši saistībā ar bērna(-u) morālo un materiālo interešu aizsardzību.

Mediācija var notikt publiskās vai privātās iestādēs vai ar to starpniecību, kas pienācīgi reģistrētas Tieslietu ministrijas uzturētajā starpniecības iestāžu reģistrā.

Starpniecības iestāžu saraksts atrodams šajā tīmekļa vietnē:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Itālijas advokātu padomē reģistrētie juristi ir mediatori saskaņā ar tiem piešķirtajām tiesībām.

Daudzās pašvaldībās ģimeņu mediācijas pakalpojumi ir pieejami ar ģimeņu konsultāciju centru, sociālo dienestu vai vietējo veselības iestāžu starpniecību.

Vēl viena procedūra, kas atšķiras no mediācijas, bet arī ir paredzēta strīdu izšķiršanai ārpus tiesas, ir asistētas sarunas. Šo procedūru reglamentē 2014. gada 12. septembra Dekrēta likums Nr. 132, kas ar grozījumiem pārveidots ar 2014. gada 10. novembra Likumu Nr. 162.

Asistētas sarunas apzīmē vienošanos (dēvētu arī par „sarunu vienošanos”), saskaņā ar kuru puses vienojas „godprātīgi sadarboties, lai draudzīgi izšķirtu strīdu”. Lai vienošanās būtu spēkā, tā jāizstrādā rakstiski ar viena vai vairāku juristu palīdzību, un tajā jāietver nododamas tiesības.

Atšķirībā no vienošanās, kas panākta mediācijas ceļā, asistētās sarunu vienošanās ir izpildāmas, un tas nozīmē, ka var reģistrēt spriedumu hipotekāros kredītus.

Tāpat kā mediācija, sarunas var būt obligātas vai brīvprātīgas.

Ģimenes tiesību jautājumos asistētās sarunas vienmēr ir brīvprātīgas.

Tiesību akti reglamentē asistētās sarunas jautājumos par atšķiršanu un laulības šķiršanu, lai panāktu lietas nokārtošanu ar piekrišanu iepriekš paredzētajiem nosacījumiem vai ar to grozījumu.

Attiecībā uz pāriem, kam nav bērnu, kuri būtu nepilngadīgi (vai pilngadīgi bērni bez rīcībspējas), vienošanās tiek iesniegta prokuroram kompetentajā tiesā, kas, ciktāl viņš nekonstatē nekādus pārkāpumus, paziņo juristiem, ka lietas nokārtošanai nav nekādu šķēršļu.

Attiecībā uz pāriem ar nepilngadīgiem bērniem (vai pilngadīgiem bērniem bez rīcībspējas) vienošanās 10 dienu laikā jānosūta uz prokurora biroju kompetentajā tiesā, lai pārbaudītu, ka tajā tiks aizstāvētas bērnu intereses. Ja novērtējums ir pozitīvs, prokurors to apstiprina. Pretējā gadījumā viņš nosūta to tiesas priekšsēdētājam, kas nākamo 30 dienu laikā uzaicina puses.

Šādi panāktai un apstiprinātai vienošanās ir tāds pats spēks kā laulāto atšķiršanas vai laulības šķiršanas noteikumiem, un tā tiek izmantota šo noteikumu vietā; tā maina tajos paredzētos nosacījumus.

Pēc 2016. gada 20. maija Likuma Nr. 76 stāšanās spēkā puses var arī izmantot asistētās sarunas, izbeidzot civilpartnerattiecības viena dzimuma personu starpā.

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.