Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Mediācija ģimenes lietās

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tiesību akti

Mediāciju ģimenes lietās reglamentē 2012. gada 24. februāra Likums par mediāciju civillietās un komerclietās un Lielhercogistes 2012. gada 25. jūnija Noteikumi par juridisko un ģimenes lietu mediatoru apstiprināšanas procedūru, īpašo mediācijas apmācības programmu un bezmaksas informatīvas tikšanās rīkošanu.

Jaunā civilprocesa kodeksa 1251-1. panta 2. punktā ir noteikti jautājumi, kuros tiesa var ierosināt pusēm mediāciju ģimenes lietās. Tie ir šādi:

  • laulības šķiršana, laulāto atšķiršana un reģistrētās partnerattiecībās esošu pāru atšķiršana, tostarp attiecību izbeigšana, kopīgās mantas dalīšana un kopīgās īpašumtiesības;
  • uzturēšanas saistības, ieguldījums mājsaimniecības izdevumos, bērna uzturlīdzekļi un aizgādība.

Procedūra

Puses var izmantot mediāciju pēc vienošanās (médiation conventionnelle) vai juridisku mediāciju ģimenes lietās (médiation judiciaire familiale). Mediāciju pēc vienošanās var uzsākt jebkura no pusēm neatkarīgi no mediācijas priekšmeta, ievērojot Jaunā civilprocesa kodeksa 1251-22. panta 2. punktu, bez vajadzības uzsākt jebkādu tiesvedību vai šķīrējtiesas procesu. Mediācijas procesa kārtība ir noteikta rakstiskā nolīgumā, ko paraksta puses un mediators. Lai izmantotu mediāciju pēc vienošanās, puses var vērsties pie Tieslietu ministrijas apstiprināta mediatora vai cita mediatora.

Kad tiesai tiek iesniegts strīds, kas ietilpst kādā no kategorijām, kuras uzskaitītas Jaunā civilprocesa kodeksa 1251-1. panta 2. punktā, tiesa var ierosināt pusēm mediāciju ģimenes lietās. Tiesa piesaka bezmaksas informatīvo tikšanos ar apstiprinātu mediatoru vai mediatoru, kurš atbrīvots no prasības tikt apstiprinātam Luksemburgā, ja viņš izpilda līdzvērtīgas vai būtībā pielīdzināmas prasības citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar Jaunā civilprocesa kodeksa 1251-3. panta 1. punkta trešo daļu. Nākamās tikšanās maksā 57 EUR (šo summu nosaka ar Lielhercogistes noteikumiem). Tiesa nosaka mediācijas periodu, kas nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus. Tomēr to var pagarināt, pusēm vienojoties. Personas, kurām nepietiek līdzekļu, var saņemt finansiālu palīdzību jebkurā juridiskā mediācijā ģimenes lietās.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka izlīgumiem, ka panākti šādā mediācijā, ir tāds pats pierādījuma spēks kā tiesas nolēmumiem. Šādus mediācijas izlīgumus neatkarīgi no tā, vai tie panākti ārvalstīs vai valsts līmenī, var izpildīt Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu Nr. 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. Ja rajona tiesas (tribunal d’arrondissement) priekšsēdētājs pilnībā vai daļēji apstiprina izlīgumu, tas kļūst izpildāms. Mediācijā ģimenes lietās tiesnesis pārbauda, vai izlīgums atbilst sabiedriskajai kārtībai un vai tas nav pretrunā bērnu interesēm, vai strīds ir piemērots atrisināšanai mediācijas ceļā un vai Tieslietu ministrija ir apstiprinājusi mediatoru šim mērķim.

Noderīgas saites:

Apstiprināto mediatoru saraksts

Tieslietu ministrija (vispārīga informācija par mediāciju civillietās un komerclietās)

Lapa atjaunināta: 09/12/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.