Mediācija ģimenes lietās

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Starpniecību reglamentējošais tiesību akts

Maltā piemērojama Mediācijas akta 474. nodaļa.

Kas ir mediācija?

Kad pārim radušās savstarpējas nesaskaņas ģimenes jautājumos, tas var lūgt palīdzību mediatoram, lai tas palīdzētu pārim panākt mierizlīgumu, nepiemērojot formālu tiesvedību tiesā. Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem mediācija ir obligāts posms, kas jāveic pirms laulības šķiršanas prasības iesniegšanas civiltiesā (Ģimenes lietu nodaļā).

Kas ir mediators, un kāda ir viņa loma?

Mediatora uzdevums ir palīdzēt pusēm panākt mierizlīgumu. Tā ir objektīva un neatkarīga tiesas iecelta persona. Dažos gadījumos puses par maksu pašas izvēlas mediatoru. Mediatori ir profesionāli kvalificēti savu pienākumu veikšanai. Vairums mediatoru ir arī ģimenes terapeiti, sociālie darbinieki vai juristi.

Mediators nekādā gadījumā nedrīkst tiesā sniegt liecību par mediācijas procesā teikto, ja puses iesniedz prasības pieteikumu tiesā.

Kas var pieteikties mediācijai?

Mediāciju var izmantot:

  • laulāto atšķiršanas vai laulības šķiršanas gadījumā (lai šķirtu laulību, laulātajiem jādzīvo šķirti 4 gadus vai ilgāk);
  • lai saņemtu uzturnaudu no laulātā;
  • lai regulētu jautājumus par ārlaulībā dzimušu bērnu, piemēram, aprūpi un aizbildnību, apmeklējuma tiesībām un uzturnaudu;
  • lai mainītu līgumu par laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu;
  • lai mainītu līgumu, kas regulē puses bērna aprūpes pienākumus un aizbildnību, apmeklējuma tiesības vai uzturnaudu.

Lai pieteiktos mediācijai, personai nav jābūt laulātai.

Kā sākas mediācijas process un ko tas ietver?

Lai izmantotu mediāciju, ieinteresētajai pusei jāsagatavo tiesas sekretāram adresēta vēstule, kurā lūgta atļauja sāks mediāciju procesu. Vēstulē jāietver abu pušu vārdi un adreses un vismaz vēstuli iesniegušās puses personas apliecības numurs. Lai vēstule būtu derīga, nav nepieciešams jurista paraksts. Šo vēstuli aizpilda ģimenes tiesas kancelejā, un process ir pilnīgi bez maksas.

Mediāciju var arī uzsākt, iesniedzot notu, tomēr šī procedūra tiek izmantota, kad abas iesaistītās puses jau ir vienojušās par lielāko daļu juridisko jautājumu. Nota ietver to pašu informāciju, ko vēstule, bet puses iesniedz arī to juristu vai notāra izveidoto līgumu. Nota jāparaksta abām pusēm kopā ar to notāru vai arī kopā gan ar to juristiem, gan to notāru.

Tiklīdz nota ir iesniegta, no tiesas izveidotā saraksta tiek norīkots mediators. Puses vienojoties var arī pašas izvēlēties mediatoru. Mediators pusēm pa pastu nosūtīs aicinājumu ar konkrētu datumu, kad tām jāierodas tiesā. Sesijas notiks privātā telpā tikai mediatora klātbūtnē un, ja puses to vēlas, arī pušu juristu klātbūtnē. Mediācijas procesā nav nepieciešama jurista klātbūtne.

Mediators kopā ar pusēm izskatīs izlīguma iespēju. Ja mediators uzskata, ka ir cerība, ka pāra laulība vai attiecības varētu saglabāt, viņš var nosūtīt pāri uz konsultācijām un uz laiku apturēt mediācijas procesu. Ja puses uzskata, ka to laulību vai attiecības vairs nevar saglabāt, mediators centīsies palīdzēt pusēm vienoties par to bērniem un īpašumiem.

Ja pusēm izdodas vienoties, mediators izveido un nolasa līgumu un, ja puses ir apmierinātas ar līguma saturu, mediators oficiāli iesniedz līgumu kancelejā, lai to apskatītu tiesnesis. Ja tiesnesis apstiprina līgumu, puses var doties pie notāra, kas publicē līgumu un to oficiāli apstiprina.

Ja puses nespēj vienoties, mediācija tiek izbeigta, un pusēm ir atļauts iesniegt prasības pieteikumu tiesā. Pusēm prasība jāiesniedz civiltiesā (Ģimenes lietu nodaļā) divu mēnešu laikā pēc mediācijas izbeigšanas. Ja prasības pieteikumu neiesniedz minētajā termiņā, pārim atkal ir jāuzsāk mediācijas process.

Kā rīkoties, ja kāda no pusēm dzīvo ārvalstīs?

Pārrobežu strīds ir tāds strīds, kurā vismaz viena no pusēm dzīvo vai pastāvīgi uzturas Maltā, bet otra puse dzīvo vai pastāvīgi uzturas citā dalībvalstī datumā, kurā:

  • puses vienojas izmantot mediāciju pēc strīda rašanās;
  • mediāciju noteikusi tiesa;
  • pienākums izmantot mediāciju radies saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
  • gadījumos, kad tiesa izdevusi spriedumu vai rīkojumu, sākot ar šī sprieduma vai rīkojuma datumu.

Šādā gadījumā persona, kas uzturas vai dzīvo ārvalstīs, dodas uz Maltu vai piešķir savam juristam Maltā pilnvaras viņu pārstāvēt; pēc tam šī persona dodas uz Maltu tikai, lai parakstītu atšķiršanas līgumu. Ja persona, kas dzīvo vai pastāvīgi uzturas Maltā, nezina, kur uzturas viņa/viņas partneris(-e) (piemēram, partneris(-e) izbrauca no Maltas vai atstāja savu partneri), viņam/viņai jāiesniedz mediācijas vēstule, paziņojot par šo faktu ar zvērestu, vēstule tiek nekavējoties slēgta, un minētā persona iesniedz prasības pieteikumu tiesā pret promesošās puses pārstāvjiem, ko norīkojusi tiesa.

Lapa atjaunināta: 11/01/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.