Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Mediācija ģimenes lietās

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācijas process ģimenes lietās

Mediācija ģimenes lietās ir pilnībā brīvprātīgs process, un Ziemeļīrijā pašlaik nepastāv prasība apsvērt strīda izšķiršanu ar mediācijas starpniecību pirms prasības iesniegšanas tiesā. Tomēr attiecīgos gadījumos tiesas to atbalsta un rosinās izmantot. Lai gan piemērojamais process nav noteikts likumā, tiesas, iespējams, pieļaus lietas atlikšanu gadījumā, ja uzskatīs, ka jautājumu var atrisināt ar mediācijas palīdzību. Puses var arī vērsties tiesā, lai atzītu mediācijā panāktu izlīgumu par izpildāmu, it kā tas būtu tiesas rīkojums.

Dažos gadījumos ir pieejams valsts finansējums. Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu aģentūra sedz dažu mediācijas procesu izmaksas no juridiskās palīdzības fondiem, un Veselības, sociālo pakalpojumu un sabiedrības drošības departaments pašlaik nodrošina finansējumu pirmstiesas mediācijai ģimenes strīdu gadījumos. Papildu informācija ir pieejama Ziemeļīrijas ģimenes atbalsta tīmekļa vietnē.

Mediācijas speciālists ģimenes lietās

Valdība neregulē mācības un akreditāciju. Šī profesija ir pašregulējoša, un dažādās saistītajās profesionālajās organizācijās ir atšķirīgas kvalifikācijas un pieredzes prasības. Papildu informācija ir pieejama pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs un informatīvajā brošūrā “Alternatīvas tiesvedībai Ziemeļīrijā”, kas pieejama NI Direct tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 11/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.