Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Mediācija ģimenes lietās

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācijas speciālists ģimenes lietās

Skotijas valdība mudina izmantot strīdu alternatīvu izšķiršanu, tostarp mediāciju, lai atrisinātu strīdus ģimenes tiesību jomā, lai gan mediācija nav piemērota gadījumos, kad ir notikusi vardarbība ģimenē. Mediācija ģimenes lietās parasti ir brīvprātīga. Skotijā nav pienākuma izmantot strīdu alternatīvu izšķiršanu vai mediāciju, lai gan, tiklīdz lieta ģimenes tiesību jomā ir nonākusi tiesā, tiesnesis var lūgt veikt mediāciju.

Ja persona Skotijā vēlas īstenot mediācijas līguma noteikumus, var izpildīt kādu no šīm procedūrām:

• persona var vērsties Augstākajā civillietu tiesā vai Šerifa tiesā ar lūgumu, lai tiesa “izmantotu” savas pilnvaras attiecībā uz mediācijas līgumu. Tas nozīmē, ka tiesa izmanto savas pilnvaras, lai mainītu mediācijas līgumu uz tiesas rīkojumu;

• alternatīvi, “pašapstiprinošus” rakstiskus līgumus var reģistrēt izpildei Padomes un sēžu reģistros vai Šerifa tiesas reģistros. Pašapstiprinošs dokuments ir dokuments, kas atbilst formalitātēm, lai to varētu uzskatīt par parakstītu bez nepieciešamības apstiprināt. Noteikumi par pašapstiprinošiem dokumentiem ir ietverti 1995. gada Likumā par dokumentu sastādīšanu (Skotija). Lai līgumu varētu reģistrēt Padomes un sēžu reģistros, personai ir jāvēršas pie Skotijas reģistru turētāja.

Ja līgums ir reģistrēts izpildei, dokuments kļūst par publisku aktu.

Līgumi, kurus ir apstiprinājusi Tiesa vai kuri ir reģistrēti, izmantojot vienu no iepriekš minētajām metodēm, var būt izpildāmi citās ES dalībvalstīs.

Informācija par mediāciju Skotijā atrodama Skotijas Mediācijas tīkla tīmekļa vietnē.

Valsts tiesību akti par mediāciju ģimenes lietās

Tā kā mediācijas izmantošana strīdos ģimenes tiesību jomā nav obligāta, par to ir salīdzinoši maz valsts tiesību aktu.

Tomēr 1995. gada Likumā par pierādījumu iegūšanu civillietās (mediāciju ģimenes lietās) (Skotija) ir paredzēts, ka informāciju par to, kas noticis, veicot mediāciju ģimenes lietās, Skotijā nevar uzskatīt par pierādījumiem civilprocesā.

Lapa atjaunināta: 11/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.