Mediācija ģimenes lietās

Slovēnija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācijas procesu Slovēnijā reglamentē Likums par mediāciju civillietās un komerclietās (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah - ZMCGZ; Uradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis); UL RS Nr. 56/08), ko saskaņā ar tā 2. panta 1. punktu piemēro mediācijā ģimenes lietās attiecībā uz prasībām, par kurām puses var brīvi vienoties un izlīgt. Turklāt Likumu par strīdu alternatīvu izšķiršanu tiesā (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov - ZARSS; UL RS Nr. 97/09 un Nr. 40/12 - ZUJF) piemēro ģimenes lietās, un saskaņā ar šo likumu tiesa ļauj pusēm izmantot mediāciju juridisku strīdu atrisināšanai.

ZARSS 22. panta 1. punktā paredzēts, ka mediācijas process strīdos, kas saistīti ar vecāku un bērnu attiecībām, ir bez maksas, jo mediatora izmaksas un viņa komandējuma izmaksas pilnībā sedz tiesa, nevis strīdā iesaistītās puses. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad mediācijā līdztekus strīdiem, kas saistīti ar bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām, tiek risināti strīdi par laulāto mantiskajām attiecībām.

Saskaņā ar Noteikumu par mediatoriem tiesas programmās (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč; UL RS Nr. 22/10 un 35/13) 2. pantu tiesa, kas pārvalda mediatoru sarakstu saskaņā ar ZARSS, lemj par šajā sarakstā iekļaujamo mediatoru maksimālo skaitu konkrētajā jomā, ņemot vērā programmas vajadzības. Mediācijas ģimenes lietās gadījumā tiesa attiecībā uz sarakstā iekļaujamo mediatoru skaitu ņem vērā to, ka mediācijas procesā, risinot strīdus, kas saistīti ar bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām, var piedalīties divi mediatori, no kuriem viens ir izturējis valsts juridisko eksāmenu, bet otram ir speciālas zināšanas un pieredze psiholoģijā vai līdzīgās jomās.

Mūsu tiesību aktos nav ietverti citi noteikumi par mediāciju ģimenes lietās. Jaunajā Ģimenes tiesību kodeksā būtu sīkāk jāizklāsta noteikumi par mediāciju ģimenes lietās.

Attiecīgo jomu mediatoru un atsevišķu tiesu saraksts ir pieejams tiesu tīmekļa vietnēs, kā arī Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kurā tiek uzturēts galvenais to mediatoru reģistrs, kuri piedalās tiesas programmās saskaņā ar ZARSS.

Attiecīgās saites uz tīmekļa vietnēm:

Vispārīga informācija par mediāciju (nav izveidota atsevišķa saite piekļuvei mediācijai ģimenes lietās)

Galvenais mediatoru reģistrs

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.