Mediācija ģimenes lietās

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1. Mediācijas regulējums

Spānijā nav īpaša regulējuma attiecībā uz mediāciju ģimenes lietās. Tomēr tā kā civiltiesisks jautājums ir iekļauta 2012. gada 6. jūlija Likumā 5/12 par mediāciju civillietās un komerclietās, kurā vispārīgi ir regulēta mediācija attiecīgajās jomās.

Minētā Likuma 5/12 3. un 27. pantā ir iekļauti īpaši noteikumi par mediāciju pārrobežu lietās.

Daži autonomie apgabali, kuriem ir jurisdikcija šajā jomā, ir regulējuši arī mediāciju samērā līdzīgi, kā tas ir darīts valsts tiesību aktos. Visi autonomo apgabalu līmeņa tiesību akti mediācijas jomā ir pieejami šeit:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2. Mediācijas procedūra ģimenes lietās

Mediācija ģimenes lietās Spānijā ir pilnīgi brīvprātīga, un tai citstarp piemēro konfidencialitātes, pušu vienlīdzības un mediatora objektivitātes principus.

Lai sekmētu mediāciju lietās, kas citstarp ir saistītas ar mediāciju pārrobežu ģimenes lietās, vispārīgie tiesību akti mediācijas jomā tieši paredz iespēju to veikt, izmantojot videokonferenci vai citus elektroniskos līdzekļus, kuri ļauj pārsūtīt balsi vai attēlus. Puses var izmantot mediāciju pirms tiesvedības sākuma, tās laikā, kā arī pēc tiesvedības noslēgšanas, lai mainītu iznākumu vai atvieglotu tiesas lēmuma izpildi.

Mediācijas procedūra neatkarīgi no tā, kad to veic, ir samērā vienkārša. Puses sazinās ar mediatoru, kuru tās ir izvēlējušās, vai, ja tās ir iesaistītas izskatīšanā esošā tiesvedībā ģimenes lietās — ar tiesneša ieceltu mediatoru. Vispirms tiek rīkota informatīva sesija, lai puses varētu uzzināt par mediācijas procedūru, un procedūra var sākties, ja abas puses tai piekritušas. Mediators vada mediācijas sesijas, lai ļautu katrai no pusēm izklāstīt savu nostāju un censties panākt vienošanos. Procedūra beidzas ar vienošanos par visiem vai dažiem jautājumiem vai bez tās. Tās rezultātu ieraksta ziņojumā un, ja ir panākta vienošanās, to iesniedz tiesu iestādei apstiprināšanai, bet, ja tajā nav iesaistīti nepilngadīgi bērni vai bērni ar invaliditāti, ziņojumu var iesniegt notāram, kas to reģistrē publiskā aktā. Pēc tam to var izpildīt piespiedu kārtā.

Ja puses piedalās mediācijā pirms tiesvedības sākšanas un panāk vienošanos, tiesvedība tiek paātrināta, jo puses piemēro vienkāršotu procedūru, saskaņā ar kuru abas puses iesniedz ģimenes tiesai (Juzgado de Familia) nolīgumu, kas apstiprina vienošanos, ja tā nav pretrunā tiesību aktiem vai pāra nepilngadīgo bērnu vai bērnu ar invaliditāti interesēm. (Sk. Civilprocesa kodeksa 777. pantu)

Ja tiesvedība ir sākta, pusēm neizmantojot mediāciju, tiesnesis, ņemot vērā lietas apstākļus, var paredzēt, ka pusēm būtu jāizmanto mediācija, un ģimenes tiesa pārim noteiks bezmaksas informatīvu sesiju. Ja pāris nolemj izmantot mediāciju, tiesvedība netiek apturēta, ja vien puses nepieprasa turpināt tiesvedību, un, ja tiek panākta vienošanās, to apstiprina tiesa. Tomēr, ja vienošanās netiek panākta vai puses nevēlas izmantot mediāciju, spriedums tiek taisīts visos jautājumos, par kuriem puses nav varējušas vienoties.

Mediācija ģimenes lietās nav iespējama, ja jautājums skar tiesvedību par tādu vardarbību starp pusēm, kas saistīta ar dzimumu.

Informatīvā sesija ir bez maksas, bet pati mediācija ir par maksu, ko sedz puses, ja vien tām nepienākas juridiska palīdzība. Informācija par to, kādu juridisko palīdzību var iegūt un kādas ir attiecīgās prasības, pieejama šeit:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3. Speciālists mediācijas jautājumos ģimenes lietās un piekļuve šāda speciālista pakalpojumiem

Mediatoram jābūt universitātes diplomam vai augstākās pakāpes profesionālās izglītības apliecībai, turklāt, lai praktizētu mediāciju, jāiziet speciāla apmācība šim nolūkam akreditētās mācību iestādēs.

Nav prasības būt reģistrētam, lai praktizētu mediāciju ģimenes lietās, tomēr ir izveidoti reģistri, kuros mediatori var reģistrēties gan valsts mērogā (mediācijas speciālistu un iestāžu reģistrs: Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, un tā tīmekļa vietnes adrese ir norādīta turpmāk), gan autonomo apgabalu mērogā.

Autonomo apgabalu mērogā visos autonomajos apgabalos ir izveidoti publiski mediācijas dienesti. Vajadzīgā informācija ir pieejama šo apgabalu iestāžu tīmekļa vietņu sadaļā par mediācijas pakalpojumiem, un tajā ir dažādās detalizācijas pakāpēs skaidrota mediācijas sistēmas darbība un sniegta informācija par mediatoru reģistru un saite uz to, ja tāds ir. Tīmekļa vietnēs parasti ir pieprasījuma veidlapas mediācijas pakalpojumiem un norādīts, kādas specializētās aģentūras ir izveidotas šādu pakalpojumu sniegšanai.

Lai atrastu mediatoru ģimenes lietās, ir jānorāda, vai mediācija notiks pēc tiesvedības sākšanas vai arī neatkarīgi no tiesvedības. Ja mediācijas pakalpojums ir nepieciešams pēc tiesvedības sākšanas, attiecīgā ģimenes tiesa nosūtīs puses pie tiesai piesaistītā mediācijas dienesta ģimenes lietās, savukārt tad, ja mediācija tiek izmantota pirms tiesvedības sākšanas vai ārpus tās, pusei jāpiesaista mediators ģimenes lietās. Var būt noderīgas šādas saites:

- mediācijas speciālistu un iestāžu reģistrs valsts mērogā (minēts iepriekš):

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

- Tieslietu ministrija ieteikusi šādas iestādes:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

- mediācijas dienesti provincēs pēc tiesu iestāžu ģenerālpadomes (Consejo General del Poder Judicial) ieteikuma:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

- mediācijas dienesti dažādos autonomajos apgabalos. Informācija parasti ir norādīta autonomo apgabalu iestāžu tīmekļa vietnēs.

Papildus iepriekš minētajam sīkāka informācija par mediācijas procedūru ģimenes lietās, piemērojamiem tiesību aktiem, mediācijas pakalpojumiem dažādos autonomajos apgabalos un attiecīgajām formalitātēm pieejama tiesu iestāžu ģenerālpadomes tīmekļa vietnē:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Lapa atjaunināta: 05/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.