Medjazzjoni tal-familja

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Is-servizz ta’ medjazzjoni tal-familja huwa maħsub għal ġenituri li sseparaw jew li jinsabu fil-proċess li jisseparaw, li għandhom mill-inqas wild minuri wieħed flimkien u li naqsu milli jilħqu ftehim dwar kwistjonijiet relatati mal-arranġamenti tal-għajxien tat-tfal (bħal arranġamenti ta’ kuntatt u manteniment). Il-medjatur tal-familja, bħala parti newtrali, jgħin lill-ġenituri jiskambjaw ideat u jilħqu ftehim reċiprokament sodisfaċenti. L-għan tal-proċedimenti ta’ medjazzjoni mhux tant il-ksib ta’ rikonċiljazzjoni iżda iktar li tinsab soluzzjoni li tista’ taħdem.

Il-medjazzjoni tal-familja hija aktar rapida, aktar favorevoli u aħjar għas-saħħa mentali tal-ġenituri u hija aktar ikkaratterizzata mill-benesseri tat-tfal; il-ftehimiet li jsiru bejn il-ġenituri permezz ta’ dan il-metodu huma aktar effettivi milli fil-proċedimenti tal-qorti. Mill-1 ta’ Settembru 2022, is-servizzi ta’ medjazzjoni tal-familja kienu disponibbli wkoll mingħajr ħlas bħala servizz immexxi mill-Istat. Is-servizz jiġi aċċessat billi jiġi kkuntattjat il-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali. Imħallef jista’ wkoll jordna proċess ta’ medjazzjoni tal-familja fi proċedimenti ġudizzjarji.

Skont l-Att dwar is-Servizzi ta’ Medjazzjoni tal-Familja ffinanzjati mill-Istat (riikliku perelepitusteenuse seadus), medjatur tal-familja huwa:

Persuna li tmexxi direttament proċedura ta’ konċiljazzjoni f’relazzjoni kuntrattwali mal-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali u li tassisti lill-ġenituri (minn hawn ’il quddiem “il-partijiet tal-medjazzjoni”) biex isibu soluzzjoni għal tilwima dwar l-arranġamenti tal-għajxien tat-tfal minorenni tagħhom, filwaqt li jitqiesu l-aħjar interessi tat-tfal.

Skont it-tifsira tal-Att dwar il-Konċiljazzjoni (lepitusseadus), medjatur irid ikun wieħed minn dawn li ġejjin:
1) persuna fiżika li tkun ingħatat struzzjonijiet mill-partijiet biex tagħmilha ta’ medjatur f’tilwima bejniethom (bħal espert fil-psikoloġija jew fi kwistjonijiet soċjali (inklużi l-protezzjoni tat-tfal u l-ħidma soċjali) jew speċjalista legali). Il-medjatur jista’ jaġixxi permezz ta’ persuna ġuridika li magħha jkollu relazzjoni ta’ impjieg jew relazzjoni kuntrattwali oħra;
2) avukat li għamel dikjarazzjoni f’dan is-sens lill-bord tal-Kamra tal-Avukati Estonjana;
3) nutar li jkun għamel dikjarazzjoni f’dan is-sens lill-Kamra tan-Nutara;
4) fil-każijiet stabbiliti fl-Att, korp ta’ medjazzjoni tal-Istat jew tal-gvern lokali.

Fir-Repubblika tal-Estonja, l-organizzazzjoni tas-servizzi ta’ medjazzjoni tal-familja hija mmexxija mil-leġiżlazzjoni segwenti:

Fl-Estonja, il-medjaturi tal-familja bħalissa huma rrappreżentati mill-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Medjaturi Eesti Lepitajate Ühing) u l-Istitut tal-Medjazzjoni (Lepituse Instituut). Ix-xogħol tal-medjaturi fis-servizz tal-medjazzjoni tal-familja ffinanzjat mill-Istat huwa kkoordinat mill-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali.

L-aħħar aġġornament: 22/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.