Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Medjazzjoni tal-familja

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-medjazzjoni familjari transfruntiera hija promossa permezz ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni Ewropej u internazzjonali, sabiex ir-riżoluzzjoni kalma u rapida ta’ tilwim. Franza stabbiliet unità fi ħdan l-amministrazzjoni ċentrali tagħha maħsuba biex tinkuraġġixxi l-użu ta’ medjazzjoni f’każijiet transfruntiera. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-medjazzjoni hija wkoll rilevanti minħabba li japplikaw ukoll għal każijiet transfruntiera.

Qafas regolatorju nazzjonali:

Il-Liġi Nru 95-125 tat-8 ta’ Frar 1995, segwita mid-Digriet Nru 2012-66 tat-22 ta’ Lulju 1996, stabbiliet il-pedament għal medjazzjoni legali fi Franza. Kull imħallef inkarigat minn kawża jista’, bi qbil mal-partijiet, jaħtar medjatur, parti terza kkwalifikata, imparzjali u indipendenti.

L-Ordinanza Nru 2011-1540 tas-16 ta’ Novembru 2011, li ttrasponiet id-Direttiva 2008/52/KE tal-21 ta’ Mejju 2008, kif emendata mil-liġi tat-8 ta’ Frar 1995. Din il-liġi tiddefinixxi l-medjazzjoni bħala kwalunkwe proċess strutturat li permezz tiegħu żewġ partijiet jew aktar jippruvaw jilħqu ftehim, bil-ħsieb li tinstab riżoluzzjoni amikevoli għan-nuqqas ta’ qbil tagħhom bl-għajnuna ta’ parti terza. Din tistabbilixxi arranġamenti komuni għas-suriet kollha ta’ medjazzjoni.

Għal medjazzjoni tal-familja, hemm kwalifika nazzjonali maħluqa mid-Digriet tat-2 ta’ Diċembru 2003 (articles R.451-66 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles) u d-digrieti tat-12 ta’ Frar 2004 u d-19 ta’ Marzu 2012. Madankollu, attwalment, din il-kwalifika mhijiex obbligatorja biex wieħed ikun jista’ jaħdem bħala medjatur tal-familja minħabba li l-medjazzjoni tal-familja mhijiex professjoni rregolata.

Il-medjazzjoni tal-familja tista’ sseħħ:

1) minbarra intervent ġudizzjarju: dan huwa magħruf bħala medjazzjoni familjari konvenzjonali; f’dan il-każ, il-medjatur jintgħażel direttament mill-partijiet;

2) matul il-proċeduri ġudizzjarji: l-Artikolu 1071 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-Artikolu 255 u l-Artikolu 373-2-10 tal-Kodiċi Ċivili;

  • l-imħallef għall-Affarijiet tal-Familja (juge aux affaires familiales - JAF) jista’ jipproponi l-medjazzjoni lill-partijiet u wara li jkun kiseb il-qbil tagħhom, jaħtar medjatur tal-familja biex jipproċedi.
  • l-imħallef għall-Affarijiet tal-Familja jista’ jordna li l-partijiet jiltaqgħu ma’ medjatur tal-familja li jinfurmahom dwar l-iskop u l-proċedura tal-medjazzjoni familjari.

Ftehim miksub minn medjazzjoni tal-familja jista’ jkun suġġett għall-approvazzjoni tal-Imħallef għall-Affarijiet tal-Familja (Artikoli 1534 u 1565 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). L-imħallef japprova l-ftehim għajr jekk huwa/hija jsib li ma tħarsux biżżejjed l-interessi tal-minuri, jew li l-kunsens tal-ġenituri ma jkunx ingħata b’mod ħieles (l-Artikolu 373-2-7 (2) tal-Kodiċi Ċivili) jew b’mod aktar ġenerali li jista’ jkun kuntrarju għall-ordni pubblika.

  • Il-medjazzjoni tal-familja, meta titwettaq miċ-Ċellula Internazzjonali ta’ Medjazzjoni għall-Familja (CMFI), għandha tkun mingħajr ħlas. Din tkun bi ħlas meta l-partijiet jafdaw il-medjazzjoni f’medjatur privat. Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-partijiet issegwi skeda uffiċjali li tapplika għas-servizzi ta’ medjazzjoni u li hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ ħlas għal kull sessjoni u għal kull persuna, iddefinit abbażi tad-dħul tal-partijiet (rikors għal għajnuna legali jew għal Fond ta’ Allowance tal-Familja). Link għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili: hawnhekki  Word (56 Kb) fr
  • Link lejn il-paġna ta’ informazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja dwar il-medjazzjoni tal-familja
  • Link lejn listi ta’ medjaturi: biex issib is-servizz ta’ medjazzjoni tal-familja l-aktar viċin tiegħek, tista’ tfittex: "médiation familiale" fil-parti "catégories" fuq dan is-sit Justice en région.

Medjazzjoni tal-familja internazzjonali:

Il-medjazzjoni internazzjonali għall-familja hija prevista fi ftehimiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali fir-rigward ta’ kwistjonijiet tal-familja (il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 u r-Regolament Brussell IIa), sabiex tiġi ffaċilitata r-riżoluzzjoni bonarja bil-ħsieb li r-ritorn tal-minuri f’każ ta’ ħtif internazzjonali, jew ftehim dwar l-eżerċizzju ta’ drittijiet ta’ aċċess tal-ġenituri.

Il-persuni interessati jistgħu:

1) jikkuntattjaw lill-medjaturi li jaġixxu bħala professjonisti liberi jew ġewwa s-settur tal-volontarjat: lista ta’ medjaturi li jistgħu jaġixxu f’każijiet internazzjonali tal-familja tista’ tinstab fuq l-Internet fl-indirizz li ġej: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (jew ikklikkja hawnhekk).

(2) L-esternalizzazzjoni tal-medjazzjoni permezz tal-unità internazzjonali ta’ medjazzjoni tal-familja ddedikata fl-uffiċċju tal-Ministeru tal-Ġustizzja Franċiż, li taġixxi bħala l-awtorità ċentrali Franċiża għall-Konvenzjonijiet tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 u tad-19 ta’ Ottubru 1996 u għar-Regolament Brussell IIa. L-awtorità ċentrali tipproponi l-użu ta’ medjazzjoni fil-fajls ta’ kooperazzjoni quddiemha, iżda tista’ tintervjeni wkoll, skont is-sitwazzjonijiet, barra mill-ambitu tal-kooperazzjoni, f’każijiet ta’ vjaġġar illegali tat-tfal, żjarat transkonfinali u l-protezzjoni ta’ minorenni transkonfinali.

Sabiex tidħol f’medjazzjoni, mill-inqas wieħed mill-ġenituri jrid ikun residenti fi Franza u fl-esteru, tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom. L-unità ta’ Medjazzjoni, li tkun ġiet ikkuntattjata minn wieħed mill-ġenituri ta’ applikazzjoni għal medjazzjoni internazzjonali tal-familja, tagħmel il-proposta lill-ġenitur l-ieħor. L-approċċ għandu jkun volontarju: ma għandu jkun hemm l-ebda tfixkil fl-implimentazzjoni ta’ proċess ta’ medjazzjoni internazzjonali għall-familja. Il-medjaturi fl-unità għandhom iwettqu dmirijiethom b’imparzjalità u b’diliġenza, u l-medjazzjoni għandha tkun soġġetta għall-prinċipju ta’ kunfidenzjalità.

Il-medjazzjoni mwettqa fi ħdan l-unità ta’ medjazzjoni tal-familja Internazzjonali tal-Ministeru tal-Ġustizzja hija mingħajr ħlas. L-applikazzjoni, flimkien ma’ dokumenti relatati ma’ proċeduri tal-qorti attwali u tal-passat fi Franza jew f’pajjiżi oħra, għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Tista’ tintbagħat ukoll bil-posta elettronika: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link lejn is-sit tal-internet tal-Ministeru tal-Ġustizzja Franċiż (il-qasam tal-medjazzjoni tal-familja internazzjonali): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

L-aħħar aġġornament: 25/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.