Medjazzjoni tal-familja

Irlanda
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

L-Att dwar il-Medjazzjoni tal-2017 ma jkoprix speċifikament medjazzjonijiet transfruntiera, u skont l-Att f’kull każ il-medjazzjoni tkun volontarja.  Jekk isseħħ medjazzjoni tal-familja transfruntiera fl-Irlanda, imbagħad japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Att.

L-Att dwar il-Medjazzjoni tal-2017 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2018.  L-Att fih dispożizzjonijiet għal qafas statutorju komprensiv biex jippromwovi r-riżoluzzjoni ta’ tilwim permezz tal-medjazzjoni bħala alternattiva għall-proċedimenti fil-qorti. L-għan sottostanti tal-Att huwa li jippromwovi l-medjazzjoni bħala alternattiva vijabbli, effettiva u effiċjenti għall-proċedimenti tal-qorti, u b’hekk inaqqas l-ispejjeż legali, iħaffef ir-riżoluzzjoni tat-tilwim u jnaqqas l-istress u r-riżentiment li ta’ spiss jakkumpanjaw il-proċedimenti tal-qorti.

L-Att:

  • fih prinċipji ġenerali għat-twettiq ta’ medjazzjoni minn medjaturi kwalifikati - l-Artikoli 6 sa 8;
  • jipprevedi l-introduzzjoni ta’ kodiċi ta’ kondotta għat-tmexxija ta’ medjazzjoni minn medjaturi kwalifikati — l-Artikolu 9.
  • jgħid illi l-komunikazzjonijiet bejn il-partijiet matul medjazzjoni għandhom ikunu kunfidenzjali - l-Artikolu 10;
  • jipprevedi t-twaqqif futur potenzjali ta’ Kunsill għall-Medjazzjoni biex imexxi l-iżvilupp tas-settur - l-Artikolu 12;
  • jintroduċi obbligu fuq solicitors (konsulenti legali) u barristers (avukati li jistgħu jidhru quddiem il-qorti) biex jagħtu parir lill-partijiet fit-tilwim biex jikkunsidraw l-użu tal-medjazzjoni bħala mezz biex isolvu l-kwistjonijiet ta’ bejniethom - l-Artikoli 14 u 15:
  • jipprevedi li qorti tista’, ex officio jew fuq l-inizjattiva tal-partijiet tistieden lill-partijiet biex jikkunsidraw il-medjazzjoni bħala mezz ta’ riżoluzzjoni - l-Artikolu 16;
  • jipprevedi l-effett tal-medjazzjoni fuq il-perjodi ta’ limitazzjoni u ta’ preskrizzjoni - l-Artikolu 18;
  • jipprevedi li qorti, fl-għoti tal-ispejjeż fir-rigward tal-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 16 tal-Att, meta tqis li jkun ġust, tista’ tikkunsidra kwalunkwe rifjut mhux raġonevoli jew nuqqas minn parti fil-proċedimenti li tikkunsidra tuża l-medjazzjoni jew       kwalunkwe rifjut jew nuqqas ta’ parti li tattendi għall-medjazzjoni wara stedina mill-qorti biex tagħmel hekk skont l-Artikolu 16 – l-Artikoli 20 u 21;

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Att jinkludi l-proċedimenti ċivili kollha li jistgħu jitressqu quddiem qorti ħlief għal ċerti eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 3 tal-Att.

L-aħħar aġġornament: 12/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.