Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni tal-familja

Italja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-medjazzjoni tal-familja hija proċess li fih il-konjuġi jew l-imsieħba li jgħaddu minn diffikultajiet jistgħu b’mod volontarju jiddeċiedu li jagħmlu użu minnu sabiex jirrisolvu l-kontroversja tagħhom li tinvolvi medjatur wieħed jew aktar. Il-funzjoni tal-medjaturi hija li tiġi faċilitata l-komunikazzjoni u li tiġi megħjuna l-kopja sabiex tittratta l-aspetti emozzjonali u materjali tas-separazzjoni (diviżjoni tal-assi, pagamenti ta’ manteniment, allokazzjoni tad-dar matrimonjali, eċċ.). Il-funzjoni tagħhom tinkludi wkoll l-inkoraġġiment tal-kopja biex tirristruttura l-ftehimiet li jissodisfaw l-aħjar il-bżonnijiet tal-membri tal-familja kollha.

Il-medjazzjoni hija regolata, f’termini ġenerali, bid-Digriet Leġiżlattiv Nru 28 tal-4 ta’ Marzu 2010, kif emendat, dwar l-"Implimentazzjoni tal-Artikolu 60 tal-Liġi Nru 69 tat-18 ta’ Ġunju 2009, dwar il-medjazzjoni għall-għanijiet ta’ soluzzjoni ta’ tilwim ċivili u kummerċjali".

Din il-liġi tistabbilixxi l-proċedura ta’ soluzzjoni ta’ tilwim dwar drittijiet trasferibbli barra mill-qorti. Għal ċerti kwistjonijiet indikati espressament, il-medjazzjoni hija kundizzjoni preliminari sabiex l-att promotur ikun jista’ jitqies bħala ammissibbli.

Fi kwistjonijiet dwar il-liġi tal-familja, it-tilwim biss dwar il-ftehimiet għan-negozju kummerċjali (jiġifieri kuntratti li permezz tagħhom is-sid tan-negozju jittrasferixxi, b’mod sħiħ jew parzjali, l-impriża tiegħu jew tagħha lil dixxendent wieħed jew aktar) jirrikjedi medjazzjoni preliminari.

Għal tilwim ieħor dwar kwistjonijiet tal-familja l-medjazzjoni hija volontarja.

Madankollu, fi proċedimenti ta’ kustodja tal-minuri l-qorti tista’ tipposponi milli tagħti d-deċiżjoni tagħha sabiex il-konjuġi, bl-għajnuna ta’ esperti, tkun tista’ tagħmel tentattiv ta’ medjazzjoni sabiex tilħaq ftehim, b’mod partikolari fir-rigward tal-interessi morali u materjali tal-minuri.

Il-medjazzjoni tista’ ssir fi jew permezz ta’ entitajiet pubbliċi jew privati mdaħħla debitament fir-reġistru tal-entitajiet ta’ medjazzjoni miżmum mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-lista ta’ entitajiet ta’ medjazzjoni tista’ tinsab fuq is-sit web segwenti:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

L-avukati rreġistrati mal-Kamra tal-Avukati Taljana huma medjaturi bid-dritt.

F’ħafna muniċipalitajiet, jista’ ikun hemm aċċess għas-servizzi ta’ medjazzjoni tal-familja permezz ta’ ċentri għal pariri dwar il-familja, servizzi soċjali jew sptarijiet lokali.

Proċedura oħra - li hija differenti mill-medjazzjoni iżda li hija intiża wkoll biex jiġi solvut it-tilwim barra mill-qorti - huma n-negozjati assistiti. Dawn humaa rregolati permezz tad-Digriet Amministrattiv Nru 132 tat-12 ta’ Settembru 2014, ikkonvertit b’emendi permezz tal-Liġi Nru 162 tal-10 ta’ Novembru 2014.

In-negozjati assistiti jirreferu għal ftehim (magħruf bħala “ftehim ta’ negozjatii”) li permezz tiegħu l-partijiet jaqblu li “jikkooperaw f’bona fide biex isolvu t-tilwim amikevolment”. Sabiex il-ftehim ikun validu, irid jiġi mfassal bil-kitba bl-għajnuna ta’ avukat wieħed jew aktar, u jrid jikkonċerna d-drittijiet trasferibbli.

Kuntrarjament għal ftehimiet permezz tal-medjazzjoni, il-ftehimiet ta’ negozjatii assistiti huma eżegwibbli u jfissru li l-ipoteki ġudizzjarji jistgħu jkunu reġistrati.

Bħall-medjazzjoni, in-negozjati jistgħu jkunu obbligatorji jew volontarji.

Fi kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja, in-negozjati huma dejjem volontarji.

Il-liġi tirregola n-negozjati assistiti fi kwistjonijiet dwar is-separazzjoni u d-divorzju, bil-għan li tikseb soluzzjoni reċiproka jew emenda għall-kundizzjonijiet stabbiliti preċedentement.

Għall-koppji li ma għandhomx tfal li huma minuri (jew tfal adulti inkapaċi), il-ftehim jiġi trażmess lill-avukat ġenerali fil-qorti kompetenti li, sa fejn huwa ma jsib ebda irregolaritajiet, għandu jinnotifika lill-avukati li ma hemm ebda impediment għal soluzzjoni reċiproka.

F’każ ta’ koppji bit-tfal li huma minuri (jew tfal adulti inkapaċi), il-ftehim irid jintbagħat fi żmien għaxart ijiem lill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-qorti kompetenti għall-verifika li dan jiggarantixxi l-interessi tat-tfal. Jekk il-valutazzjoni hija pożittiva, l-avukat ġenerali jawtorizzaha. Jekk le, huwa jibagħtu lill-president tal-qorti, li jsejjaħ għall-partijiet fi żmien 30 jum li ġejjin.

Il-ftehim milħuq u awtorizzat b’dan il-mod għandu l-effetti u jieħu l-post ta’ separazzjoni ġudizzjarja jew provvedimenti ta’ divorzju u jbiddel il-kundizzjonijiet stabbiliti fihom.

Wara d-dħul fis-seħħ tal-Liġi Nru 76 tal-20 ta’ Mejju 2016, il-partijiet jistgħu wkoll jużaw negozjati assistiti fil-każ ta’ xoljiment ta’ partenarjat ċivili bejn persuni tal-istess sess.

L-aħħar aġġornament: 21/07/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.