Gezinsbemiddeling

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In de Tsjechische Republiek valt mediation onder wet nr. 202/2012 Rec. inzake mediation (hierna te noemen de “wet”), die op 1 september 2012 van kracht is geworden en die Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van mediation in burgerlijke en handelszaken omzet.

Deze wet bevat de juridische regeling van mediation in burgerlijke zaken, met inbegrip van de regels voor mediation in familiezaken. Om te worden ingeschreven in het register van mediators en bevoegd te zijn voor het uitoefenen van het beroep mediator in overeenstemming met de wet, dient een mediator te slagen voor een beroepsexamen.

Er dient benadrukt te worden dat de rechtbank, indien dit passend en geschikt wordt geacht, de partijen kan gelasten om gedurende maximaal drie uur te spreken met een mediator die is ingeschreven in het register van mediators en de procedure kan opschorten. Indien een partij zonder geldige reden weigert deel te nemen aan een dergelijke sessie met een mediator, kan de rechtbank deze partij straffen door de vergoeding van de proceskosten bij wijze van uitzondering geheel of gedeeltelijk te weigeren, indien deze partij in het gelijk wordt gesteld.

Link naar een nationale website met het register van mediators in familiezaken:

https://mediatori.justice.cz

Link naar een nationale website met informatie over de regeling voor gezinsmediation of mediation in het algemeen:

Niet beschikbaar

Link naar nationale wetgeving inzake mediation in familiezaken:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (wettekst in het Engels)

Laatste update: 25/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.