Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Bemiddeling/mediation kan vooral nuttig zijn bij grensoverschrijdende familiegeschillen en gevallen van ontvoering van kinderen door ouders. De term 'familieaangelegenheden' bestrijkt een breed scala aan geschillen, van zuiver privaatrechtelijke geschillen tot geschillen waarbij de overheid is betrokken.

Wat is grensoverschrijdende gezinsbemiddeling?

Grensoverschrijdende gezinsbemiddeling is een procedure voor het beslechten van geschillen die wordt gevoerd via een (of meer) onpartijdige, gekwalificeerde derde(n), de mediator(s). De mediator is niet bevoegd om beslissingen te geven, maar helpt de partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en hun problemen zelf op te lossen.

De via mediation bereikte overeenkomst is een op maat gemaakte oplossing voor het geschil. Wanneer het een geschil over een kind betreft, zorgt de overeenkomst ervoor dat de ouders bij het nemen van beslissingen die van invloed op het kind zijn, kijken naar wat in het belang van het kind is.

Familieaangelegenheden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op ouderlijk gezag en omgangsrechten, kinderontvoering, maatregelen voor kinderbescherming, kinder- of partneralimentatie en andere gevolgen van echtscheiding of scheiding van tafel en bed.

Partners worden aangemoedigd om de verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen met betrekking tot hun gezin en om conflicten buitengerechtelijk op te lossen.

Mediation kan daarom een constructieve sfeer creëren voor overleg en zorgen voor eerlijke afspraken tussen ouders waarmee ook de belangen van het kind het best worden gediend.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:

- Hoofdbeginselen en fasen van mediation

- Bijzonderheden van grensoverschrijdende mediation

- Kosten van grensoverschrijdende mediation

- Juridisch kader van grensoverschrijdende mediation

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Hoe werkt het?

Als partij in een geschil kunt u in alle lidstaten mediation aanvragen. In sommige lidstaten kan de rechter de partijen vragen om eerst te proberen hun geschil via mediation te beslechten.

Wanneer alle partijen het eens zijn over het gebruik van mediation, stelt de gekozen mediator een tijdschema voor de mediation op. De wijze waarop de mediator wordt gekozen, verschilt per land – meer informatie hierover vindt u op de nationale pagina's (rechterkant van deze pagina).

De wettelijke vertegenwoordiger/raadsman van een partij speelt een belangrijke rol omdat hij zijn cliënt de noodzakelijke informatie voor het nemen van geïnformeerde beslissingen verstrekt.

Via mediation bereikte overeenkomsten kunnen uitvoerbaar worden gemaakt als beide partijen daar om verzoeken. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld uitvoerbaar worden gemaakt middels een daartoe strekkende rechterlijke beslissing, nadat de rechter de overeenkomst heeft goedgekeurd, of een officiële verklaring van een notaris.

De wettelijke vertegenwoordiger/raadsman kan controleren of de via mediation bereikte overeenkomst in alle betrokken rechtssystemen de gewenste rechtsgevolgen heeft.

Waarom zou u het moeten proberen?

 • Mediation geeft u de mogelijkheid om de uitkomst van uw geschil zelf te bepalen.
 • Mediation is een gebruikersvriendelijke procedure waarin de partijen de baas zijn.
 • Mediation biedt u de mogelijkheid om de reikwijdte van het geschil aan te passen.
 • U neemt de beslissingen en maakt de afspraken, maar u bent niet verplicht om tot overeenstemming te komen.
 • Met het voeren van een mediationprocedure doet u geen afstand van uw recht om het geschil voor de rechter te brengen.
 • Mediation vormt voor alle partijen een win-winsituatie.
 • De mediator is een onpartijdige en hiervoor speciaal opgeleide persoon die u helpt om een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.
 • Vergeleken met een procedure voor de rechter is mediation betrekkelijk goedkoop.
 • Mediation kan betrekkelijk snel tot resultaat leiden. Ze kan op een voor alle partijen geschikt tijdstip en op meerdere locaties plaatsvinden.
 • Mediation maakt op maat gemaakte oplossingen mogelijk en helpt bij het onderhouden of opbouwen van een constructieve relatie tussen de partijen, ook voor de toekomst.
 • Het is mogelijk om zich bij mediation door een wettelijke vertegenwoordiger/raadsman te laten bijstaan.
 • Mediation kan toekomstige geschillen voorkomen.

Via deze link komt u op de pagina Een bemiddelaar/mediator vinden.

Beperkingen van mediation

Wanneer er aanwijzingen zijn dat een zaak niet geschikt is voor mediation of een van de/beide partijen niet bereid is/zijn tot mediation, moet de zaak voor de rechter worden gebracht. Bij het toetsen van de geschiktheid van een zaak voor mediation moet met name goed worden gekeken naar het bestaan van mogelijke risico's als huiselijk geweld, drugs- of alcoholmisbruik en kindermishandeling. De geschiktheid voor mediation moet per geval worden bepaald, op basis van de criteria die de mediator en de mediationorganisatie hanteren.

Laatste update: 11/05/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.