Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gezinsbemiddeling

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Procedure bij bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling in familiezaken is vrijwillig. In Engeland en Wales moeten echter sinds april 2014 alle eisers (niet alleen degenen die door de overheid financieel worden ondersteund) de mogelijkheid overwegen om gebruik te maken van bemiddeling door een informatiebijeenkomst over bemiddeling bij te wonen (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM), voordat ze een eis kunnen instellen bij een rechtbank, tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, zoals huiselijk geweld. De beoogde verweerder moet de bijeenkomst eveneens bijwonen, indien hij daartoe wordt uitgenodigd. Indien de eiser toch naar de rechter stapt, moet hij het toepasselijke onderdeel van zijn eis invullen om aan te tonen dat hij is vrijgesteld van het bijwonen van een MIAM, of dat hij een MIAM heeft bijgewoond en bemiddeling niet geschikt werd geacht, of dat de poging tot bemiddeling is mislukt of dat de partijen er niet geslaagd zijn om alle punten van geschil op te lossen.

Aanvullende openbare informatie over bemiddeling in familiezaken is beschikbaar op de website van de Britse overheid.

Er is rechtsbijstand beschikbaar voor bemiddeling in familiezaken en voor juridische advisering ter ondersteuning van bemiddeling in familiezaken. Meer informatie over rechtsbijstand, ook over de vraag of u voor rechtsbijstand in aanmerking komt, is te vinden op de volgende website.

Beroep van bemiddelaar in familiezaken

Het beroep van bemiddelaar in familiezaken is zelfregulerend. Er is een aantal lidmaatschapsorganisaties waarbij bemiddelaars zijn aangesloten. Deze organisaties hebben zich verenigd in de Family Mediation Council (FMC), die hen vertegenwoordigt. De FMC is opgericht om de aanpak van bemiddeling in familiezaken in Engeland en Wales te harmoniseren. De FMC heeft ook tot taak de aangesloten organisaties en de bemiddelaars in familiezaken te vertegenwoordigen bij contacten met de overheid.

De achtergrond van bemiddelaars in familiezaken is heel gevarieerd. Sommigen hebben een juridische achtergrond, andere zijn therapeut of maatschappelijk werker. De verschillende lidmaatschaps- en certificeringsorganisaties hanteren hun eigen professionele en opleidingsmaatstaven, waar bepaalde opleidingseisen uit voortvloeien. De Family Mediation Standards Board (FMSB) is opgericht om de maatstaven die de FMC-leden hanteren bij bemiddeling in familiezaken te reguleren en monitoren.

De FMC, een niet-overheidsinstelling, speelt een hoofdrol binnen het kader van de aangesloten organisaties. Dat zijn de niet-overheidsorganisaties/-instanties die de FMC opgericht hebben. De belangrijkste daarvan zijn:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

Law Society

U kunt een gecertificeerde bemiddelaar vinden via de website van de FMC.

In de tool “Find a Local Mediator” kunt u zoeken naar een bemiddelaar in uw omgeving.

Laatste update: 11/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.