Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Gezinsmediation of mediation bij geschillen in verband met een echtscheiding of scheiding richt zich allereerst op ouders die scheiden en de hulp van een onpartijdige specialist nodig hebben om hun geschillen te beslechten, de communicatie en de samenwerking over kwesties in verband met de organisatie van het leven van de kinderen te verbeteren en overeenkomsten op dit gebied te sluiten. Het doel van mediation is niet zozeer verzoening, maar eerder het sluiten van uitvoerbare overeenkomsten.

Partijen bij de mediation moeten de mediator een overeengekomen vergoeding voor de mediation en de daaraan verbonden kosten betalen. De mediator kan de partijen vragen om de mediation-vergoeding vooraf te betalen.

Deze dienst wordt op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en gefinancierd:

  1. via de lokale autoriteit in het gebied waarvan het kind verblijft, met gedeeltelijke financiering door die lokale autoriteit;
  2. via een beslissing van de rechter na een gerechtelijke procedure, gefinancierd door de partijen zelf of, indien mogelijk, middels een verzoek om nationale rechtsbijstand;
  3. op initiatief van en gefinancierd door een geïnformeerde ouder.

De mediator in de zin van de wet inzake mediation moet een van de volgende personen zijn:
1) een natuurlijk persoon die door de partijen is geïnstrueerd om over een geschil tussen hen te bemiddelen [bv. een deskundige op het gebied van psychologie, sociale kwesties (met inbegrip van kinderbescherming en maatschappelijk werk) of een juridisch deskundige]. De bemiddelaar kan optreden via een rechtspersoon met wie hij een arbeids- of andere contractuele relatie heeft;
2) een advocaat die een verklaring in die zin heeft afgelegd bij het bestuur van de Estse orde van advocaten;
3) een notaris die een verklaring in die zin heeft afgelegd bij de kamer van notarissen;
4) in de in de wet vastgestelde gevallen, een mediation-orgaan van de staat of de lokale autoriteiten.

In de Republiek Estland wordt de organisatie van gezinsmediation geregeld door de volgende wetgeving:

In Estland worden gezinsmediators momenteel vertegenwoordigd door de Estse vereniging van mediators (Eesti Lepitajate Ühing) of het mediation-instituut (Lepituse Instituut).

Laatste update: 31/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.