Gezinsbemiddeling

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Gezinsmediation is bedoeld voor ouders die uit elkaar zijn of uit elkaar gaan, die samen ten minste één minderjarig kind hebben en die er niet in geslaagd zijn overeenstemming te bereiken over aangelegenheden in verband met de leefwijze van het kind (zoals een omgangsregeling en alimentatie). De gezinsmediator helpt als neutrale partij de ouders om van gedachten te wisselen en tot een voor beide partijen bevredigende overeenkomst te komen. Het doel van mediation is niet zozeer verzoening, maar eerder het bereiken van een werkbare regeling.

Gezinsmediation is sneller, gunstiger en beter voor de geestelijke gezondheid van de ouders en houdt meer rekening met het welzijn van het kind; overeenkomsten die via deze methode tussen ouders worden gesloten, zijn effectiever dan regelingen in het kader van een gerechtelijke procedure. Sinds 1 september 2022 wordt gezinsmediation ook kosteloos aangeboden als een door de overheid verleende dienst. Partijen die gebruik willen maken van gezinsmediation kunnen contact opnemen met de socialeverzekeringsraad. In een gerechtelijke procedure kan de rechter de partijen ook gelasten om een gezinsmediation‑traject te volgen.

Volgens de wet inzake de door de staat gefinancierde gezinsmediation (riikliku perelepitusteenuse seadus) is een gezinsmediator:

een persoon die rechtstreeks een verzoeningsprocedure voert in het kader van een contractuele relatie met de socialeverzekeringsraad en die de ouders (“de mediationpartijen”) bijstaat bij het vinden van een oplossing voor een geschil betreffende de leefwijze van hun minderjarig kind, rekening houdend met het belang van het kind.

Conform de wet inzake mediation (lepitusseadus) is een mediator:
1) een natuurlijk persoon die door de partijen is geïnstrueerd om over een geschil tussen hen te bemiddelen (bv. een deskundige op het gebied van psychologie of sociale kwesties (met inbegrip van kinderbescherming en maatschappelijk werk) of een juridisch deskundige). De mediator kan optreden via een rechtspersoon met wie hij of zij een arbeids- of andere contractuele relatie heeft;
2) een advocaat die een verklaring in die zin heeft afgelegd bij het bestuur van de Estse orde van advocaten;
3) een notaris die een verklaring in die zin heeft afgelegd bij de kamer van notarissen;
4) in de in de wet vastgestelde gevallen, een mediation-orgaan van de staat of de lokale autoriteiten.

In de Republiek Estland wordt de organisatie van gezinsmediation geregeld door de volgende wetgeving:

In Estland worden gezinsmediators momenteel vertegenwoordigd door Estse vereniging van mediators (Eesti Lepitajate Ühing) en het mediation-instituut (Lepituse Instituut). De werkzaamheden van de mediators in het kader van de door de overheid gefinancierde gezinsmediation worden gecoördineerd door de socialeverzekeringsraad.

Laatste update: 22/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.