Gezinsbemiddeling

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Korte introductie: gezinsmediation in Duitsland

Uittreksel uit de brochure “Huwelijksrecht” (“Eherecht”) van het federale ministerie van Justitie en Consumentenbescherming (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), blz. 73:

“6.2.5. Gezinsmediation

In geval van scheiding of echtscheiding wensen de partijen in de meeste gevallen om familiekwesties minnelijk te beslechten. In deze gevallen zijn mediationprocedures een uitstekend alternatief voor juridische procedures.

Het juridische kader voor mediation is gecreëerd bij de inwerkingtreding van de wet inzake mediation (Mediationsgesetz) op 26 juli 2012.

Tijdens de mediation trachten de betrokken personen om met de hulp van een neutrale persoon die geen beslissing hoeft te nemen (de mediator) om onder hun eigen verantwoordelijkheid een minnelijke oplossing voor hun geschil te vinden.

Anders dan bij juridische procedures kunnen de daadwerkelijke belangen en behoeften van de partijen worden geïsoleerd en als basis dienen voor de uitwerking van een oplossing op maat om alle geschillen te beslechten. Dankzij deze oplossing kan er beter rekening worden gehouden met de respectieve belangen van de partijen dan bij een rechterlijke beslissing. Deze wordt op de lange termijn bovendien beter geaccepteerd en nageleefd. Het is mogelijk om contractuele bepalingen vast te leggen met betrekking tot bijvoorbeeld de alimentatie, het vermogen, de eigendom, de ouderlijke verantwoordelijkheden of het gezag over de kinderen.

Tijdens echtscheidingsprocedures kan de rechtbank gelasten dat de echtgenoten afzonderlijk of gezamenlijk deelnemen aan een gratis voorlichtingsbijeenkomst over mediation of een andere mogelijkheid voor beslechting buiten de gerechten, hangende de echtscheiding[1] (zulks bij een persoon of organisatie die door de rechtbank is aangewezen), en dat zij een verklaring overleggen die deze deelname bevestigt (artikel 135 van de Duitse wet inzake de procedure in familiezaken en in vrijwillige rechtspraak – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Deze beschikking is juridisch niet afdwingbaar. De rechtbank kan echter rekening houden met het eventuele niet-naleven van deze beschikking in de beslissing over de verdeling van de proceskosten (artikel 150, lid 4, van de FamFG).”

Deze bepaling is eveneens van toepassing op afstammingszaken volgens artikel 156, lid 1, derde en vijfde zin, en artikel 81, lid 2, punt 5, van de FamFG: de rechtbank kan eveneens gelasten dat de ouders deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over mediation of een andere vorm van minnelijke geschillenbeslechting. Deze beslissing is juridisch niet afdwingbaar, maar de rechtbank kan in de beslissing over de verdeling van de proceskosten rekening houden met het niet-naleven ervan.

Links naar Duitse websites met mediators die gespecialiseerd zijn in familiezaken

- Internationaal mediationcentrum voor familieconflicten en kinderontvoering (Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung; MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlijn, Duitsland

http://www.mikk-ev.de/

- Centraal contactpunt voor grensoverschrijdende conflicten betreffende kinderen (Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein; ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlijn, Duitsland

http://www.zank.de/

Link naar Duitse websites met informatie over gezinsmediation of mediation in het algemeen

- Federale vereniging voor mediation (Bundesverband Mediation e.V.; BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berlijn

http://www.bmev.de/

- Federale werkgroep familiemediation (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.; BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlijn

http://www.bafm-mediation.de/

Link naar de Duitse wetgeving op het gebied van gezinsmediation

Federaal ministerie van Justitie en Consumentenbescherming, Mohrenstraße 37, 10117 Berlijn

http://www.bmjv.de/

- Wet voor de bevordering van mediation en andere procedures voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting [Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung - BGBl. (Duitse Staatscourant) 2012 Deel I nr. 35 van 25 juli 2012]

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Deze geschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op het huwelijksvermogensregime, de verdeling van de pensioenen van de twee echtgenoten, de alimentatie, de echtelijke woning en het budget.

Laatste update: 22/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.