Gezinsbemiddeling

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De Mediationwet 2017 (Mediation Act 2017) heeft niet specifiek betrekking op grensoverschrijdende mediation en mediation op grond van deze wet heeft in alle gevallen een vrijwillig karakter. Als de grensoverschrijdende mediation in Ierland plaatsvindt, gelden de bepalingen van deze wet.

De Mediationwet 2017 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html is op 1 januari 2018 in werking getreden. De wet vormt een compleet raamwerk om de beslechting van geschillen via mediation te bevorderen, als alternatief voor een gerechtelijke procedure. De onderliggende doelstelling van de wet luidt als volgt: bevorderen van mediation als een levensvatbaar, effectief en efficiënt alternatief voor een gerechtelijke procedure, waardoor juridische kosten worden beperkt en geschillen sneller worden opgelost met minder stress en bitterheid dan bij een rechtszaak vaak het geval is.

De wet:

  • bevat algemene beginselen voor mediation door gekwalificeerde mediators – artikelen 6 t/m 8;
  • voorziet in de invoering van een gedragscode voor mediation door gekwalificeerde mediators – artikel 9;
  • bepaalt dat de communicatie tussen de partijen tijdens mediation vertrouwelijk van aard is – artikel 10;
  • voorziet in de mogelijke toekomstige oprichting van een mediationraad (Mediation Council) om toezicht te houden op de ontwikkelingen in de sector – artikel 12;
  • bevat de verplichting voor advocaten (solicitors en barristers) om partijen die een geschil hebben, te adviseren om mediation te overwegen als optie om deze geschillen op te lossen – artikelen 14 en 15;
  • bepaalt dat een rechtbank op eigen initiatief of op initiatief van de partijen, de partijen kan verzoeken om mediation te overwegen als optie om het geschil op te lossen – artikel 16;
  • bevat bepalingen over de gevolgen van mediation voor verjaringstermijnen – artikel 18;
  • bepaalt dat een rechtbank, wanneer hij dat gerechtvaardigd acht, bij het toewijzen van de kosten voor de procedure als bedoeld in artikel 16 van de wet rekening houdt met de volgende zaken: 1) een onredelijke weigering of onredelijk verzuim van een partij in de procedure om mediation te overwegen of 2) een onredelijke weigering of onredelijk verzuim van een partij om aan een mediation deel te nemen, en wel na een verzoek van de rechtbank op grond van artikel 16 om dat te doen – artikelen 20 en 21;

De wet heeft betrekking op alle civiele procedures die bij een rechtbank kunnen worden aangespannen, behalve bepaalde uitzonderingen die in artikel 3 worden genoemd.

Laatste update: 12/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.