Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Italië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Gezinsbemiddeling is een procedure waaraan echtgenoten of partners die met elkaar op gespannen voet leven, vrijwillig kunnen deelnemen om hun geschillen met de hulp van een of meer bemiddelaars op te lossen. Bemiddelaars hebben tot taak de communicatie te bevorderen en het echtpaar te helpen de emotionele en materiële aspecten van de scheiding (verdeling van goederen, alimentatie, toewijzing van de echtelijke woning enz.) op te lossen. Zij moeten het echtpaar ook helpen overeenkomsten uit te werken die het best tegemoet komen aan de behoeften van alle gezinsleden.

Bemiddeling is op algemene wijze geregeld in wetsdecreet nr. 28 van 4 maart 2010 betreffende de 'uitvoering van artikel 60 van wet nr. 69 van 18 juni 2009 inzake bemiddeling ter beslechting van geschillen in burgerlijke en handelszaken', zoals gewijzigd.

In deze wet is de procedure geregeld voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen inzake overdraagbare rechten. Voor bepaalde uitdrukkelijk vermelde aangelegenheden, is bemiddeling een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het gedinginleidende stuk.

In het familierecht is voorafgaande bemiddeling alleen vereist bij geschillen inzake overeenkomsten met betrekking tot familiebedrijven (d.w.z. overeenkomsten waarbij de eigenaar van een bedrijf zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een of meer nakomelingen).

Voor alle andere familiegeschillen is bemiddeling vrijwillig.

Bij procedures inzake ouderlijk gezag kan de rechter zijn uitspraak echter uitstellen, zodat de echtgenoten, met de hulp van deskundigen, kunnen pogen via bemiddeling tot een overeenkomst te komen, met name wat betreft de bescherming van de geestelijke en materiële belangen van het kind of de kinderen.

Bemiddeling kan worden georganiseerd door of via openbare of particuliere instanties die naar behoren zijn ingeschreven in het register van bemiddelingsorganen, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie.

De lijst van bemiddelingsorganen is te vinden op de volgende website:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Iedere bij de Italiaanse balie ingeschreven advocaat is van rechtswege ook een bemiddelaar.

In vele gemeenten kan via adviescentra voor gezinnen, sociale diensten of lokale gezondheidsdiensten een beroep worden gedaan op gezinsbemiddelingsdiensten.

De 'ondersteunde onderhandelingen' zijn een andere, van bemiddeling onderscheiden procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Dit is geregeld bij wetsbesluit nr. 132 van 12 september 2014, dat, na wijziging, is omgezet in wet nr. 162 van 10 november 2014.

Doel van deze ondersteunde onderhandelingen is te komen tot een overeenkomst (een zogeheten 'via onderhandelingen bereikte overeenkomst') waarin de partijen ermee instemmen 'loyaal samen te werken om het geschil in der minne te regelen'. De overeenkomst is alleen geldig wanneer zij op schrift is gesteld met de hulp van een of meer advocaten en wanneer zij betrekking heeft op overdraagbare rechten.

Anders dan via mediation bereikte overeenkomsten, zijn de via onderhandelingen bereikte overeenkomsten uitvoerbaar en kunnen zij de grondslag vormen voor de inschrijving van een gerechtelijke hypotheek.

Net als bemiddeling, kunnen dergelijke onderhandelingen verplicht of vrijwillig zijn.

In het familierecht zijn ondersteunde onderhandelingen altijd vrijwillig.

De wet regelt ondersteunde onderhandelingen op het gebied van scheiding van tafel en bed en echtscheiding, teneinde te komen tot een minnelijke regeling of een wijziging van de eerder vastgestelde voorwaarden.

Voor echtparen zonder minderjarige kinderen (of handelingsonbekwame meerderjarige kinderen), wordt de overeenkomst voorgelegd aan de officier van justitie bij het bevoegde gerecht, die, zolang hij geen onregelmatigheden vaststelt, aan de advocaten meedeelt dat er geen belemmeringen zijn voor de regeling.

Voor echtparen met minderjarige kinderen (of handelingsonbekwame meerderjarige kinderen), moet de overeenkomst binnen tien dagen worden toegezonden aan de officier van justitie bij het bevoegde gerecht, die moet nagaan of de belangen van de kinderen zijn gewaarborgd. Indien de beoordeling positief is, geeft de officier van justitie zijn toestemming. In geval van een negatieve beoordeling, zendt de officier van justitie de overeenkomst door naar de president van het bevoegde gerecht, die binnen dertig dagen een bijeenkomst met de partijen belegt.

De op deze wijze bereikte en gevalideerde overeenkomst heeft de gevolgen en komt in de plaats van een gerechtelijke scheiding van tafel en bed of een echtscheiding en wijzigt de ter zake geldende voorwaarden.

Na de inwerkingtreding van wet nr. 76 van 20 mei 2016, kunnen partijen ondersteunde onderhandelingen ook gebruiken bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht.

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.