Gezinsbemiddeling

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Om de toepassing van alternatieve methoden van geschillenbeslechting te bevorderen, heeft de Republiek Letland de wet inzake mediation aangenomen (Mediācijas likums – van kracht sinds 18 juni 2014).

Het mediationmodel dat door de rechtbank wordt aanbevolen in civielrechtelijke procedures, is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Rechters zijn verplicht om de partijen op verschillende momenten in de procedure – nadat de procedure van start is gegaan, tijdens de procesvoorbereiding en op de voorlopige hoorzitting, en ook tijdens rechtsvorderingen, totdat het onderzoek ten gronde is afgerond – de mogelijkheid aan te bieden het geschil te beslechten via mediation.

Er zijn verschillende projecten uitgevoerd om geschillenbeslechting via mediation te bevorderen:

1. Project - Kosteloze mediation in familiegeschillen

De Raad van Gecertificeerde Mediators (Sertificētu mediatoru padome) gaat in 2023 door met de uitvoering van het programma “mediation in familiegeschillen”, zoals hij sinds 1 januari 2017 doet. In het kader van dit met overheidsmiddelen gefinancierd programma komen personen in aanmerking voor steun waarmee zij de gelegenheid krijgen vijf kosteloze bijeenkomsten met een gecertificeerde mediator bij te wonen om geschillen tussen ouders op te lossen die ook de belangen van kinderen nadelig beïnvloeden, en manieren te vinden om de verhoudingen tussen gezinsleden te verbeteren. In het kader van het project subsidieert de staat de eerste vijf mediationbijeenkomsten (van 60 minuten elk), die door een gecertificeerde mediator worden geleid en waaraan voor de partijen geen kosten zijn verbonden. Als het geschil niet binnen vijf bijeenkomsten is beslecht, zijn de kosten van verdere dienstverlening voor de partijen. Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt, moet een gecertificeerde mediator of de Raad van Gecertificeerde Mediators (Sertificētu mediatoru padome) worden geraadpleegd. Informatie over het project wordt via rechtbanken verstrekt aan betrokken personen en doorgegeven aan lokale besturen, sociale diensten, familierechtbanken enz.

Om een beroep te doen op deze mediation in familiezaken, kunt u contact opnemen met de gecertificeerde mediator van uw keuze die aan het programma deelneemt of, als het niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken over de keuze van een mediator, met de Raad van Gecertificeerde Mediators per e-mail op smp@smp.lv of door te bellen naar het nummer 28050777.

Meer details over het programma vindt u hier.

2. Advies

Belangstellenden kunnen advies inwinnen over mediation en de toepassing ervan bij de Raad van Gecertificeerde Mediators, per e-mail op smp@smp.lv of door te bellen naar het nummer +371 28 050 777.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.