Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Om de toepassing van alternatieve methoden van geschillenbeslechting te bevorderen, heeft de Republiek Letland de wet inzake mediation aangenomen (Mediācijas likums – van kracht sinds 18 juni 2014).

Het mediationmodel dat door de rechtbank wordt aanbevolen in civielrechtelijke procedures, is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Rechters zijn verplicht om de partijen op verschillende momenten in de procedure – nadat de procedure van start is gegaan, tijdens de procesvoorbereiding en op de voorlopige hoorzitting, en ook tijdens rechtsvorderingen, totdat het onderzoek ten gronde is afgerond – de mogelijkheid aan te bieden het geschil te beslechten via mediation.

Er zijn verschillende projecten uitgevoerd om geschillenbeslechting via mediation te bevorderen:

1. Project - Kosteloze mediation in familiegeschillen

Sinds 1 januari 2017 komen personen in aanmerking voor steun in het kader van een met overheidsmiddelen gefinancierd programma – zij krijgen de gelegenheid vijf kosteloze bijeenkomsten met een gecertificeerde mediator bij te wonen om geschillen tussen ouders op te lossen die de belangen van kinderen nadelig beïnvloeden, en manieren te vinden om de verhoudingen tussen gezinsleden te verbeteren. In het kader van het project subsidieert de staat de eerste vijf mediationbijeenkomsten (van 60 minuten elk), die door een gecertificeerde mediator worden geleid en waaraan voor de partijen geen kosten zijn verbonden. Als het geschil niet binnen vijf bijeenkomsten is beslecht, zijn de kosten van verdere dienstverlening voor de partijen. Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt, moet een gecertificeerde mediator of de Raad van Gecertificeerde Mediators (Sertificētu mediatoru padome) worden geraadpleegd. Informatie over het project wordt via rechtbanken verstrekt aan betrokken personen en doorgegeven aan gemeenten, sociale diensten, familierechtbanken enz.

Met het project wordt beoogd om 300 stellen bij te staan, zodat ouders met hun kinderen een oplossing kunnen vinden voor zowel familieruzies en geschillen die onder behandeling zijn bij de rechter, als geschillen die nog niet aan de rechter zijn voorgelegd.  Het project is er met name op gericht om huwelijken te ondersteunen, of in elk geval geschillen zodanig op te lossen dat de ouders van het kind elkaar kunnen blijven respecteren en later met elkaar kunnen blijven communiceren om gezamenlijk te besluiten over allerlei zaken die verband houden met de dagelijkse verzorging, de opvoeding en het onderwijs van het kind.

De lijst met gecertificeerde mediators die bij het project betrokken zijn, is beschikbaar op: https://sertificetimediatori.lv

2. Advies

Belangstellenden kunnen advies inwinnen over mediation en de toepassing ervan bij de Raad van Gecertificeerde Mediators op het nummer +371 28 050 777.

Laatste update: 07/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.