Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Regelgeving

De bemiddeling/mediation in familiezaken is geregeld in de wet van 24 februari 2012 inzake de bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken en in de verordening van het Groothertogdom Luxemburg van 25 juni 2012 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van mediators in gerechtelijke en familiezaken, de specifieke opleiding voor bemiddeling/mediation en het houden van een kosteloze informatiebijeenkomst.

In artikel 1251-1, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering is vastgesteld in welke zaken de rechter "bemiddeling/mediation in familiezaken" aan de partijen kan voorstellen. Het betreft de volgende zaken:

  • echtscheiding, scheiding van tafel en bed, scheiding van stellen met een geregistreerd partnerschap, waaronder de boedelscheiding, de verdeling van de gemeenschap van goederen en de onverdeelde boedel;
  • alimentatieplicht, bijdrage aan huishoudelijke uitgaven, onderhoudsplicht ten aanzien van kinderen en de uitoefening van het ouderlijk gezag.

Procedure

Er kan gebruik worden gemaakt van conventionele bemiddeling/mediation of van bemiddeling/mediation in gerechtelijke en familiezaken. De eerste vorm van bemiddeling kan, ongeacht het onderwerp, door elk van de partijen worden voorgesteld, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1251-22, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en zulks buiten de gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedure om. De afspraken over het bemiddelings-/mediationproces worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst die door de partijen en de mediator wordt ondertekend. Bij conventionele bemiddeling/mediation kunnen partijen kiezen voor zowel een mediator die erkend is door de minister van Justitie of als voor een niet-erkende mediator.

Wanneer de rechter al een geschil in een van de in artikel 1251-1, lid 2, van het bovengenoemde wetboek bedoelde zaken in behandeling heeft, kan hij de partijen een voorstel tot bemiddeling/mediation in familiezaken doen. Hij geeft bevel tot het houden van een kosteloze informatiebijeenkomst met een erkende mediator of met een niet in Luxemburg erkende mediator die wel voldoet aan gelijkwaardige of grotendeels vergelijkbare vereisten voor erkenning in een andere lidstaat van de Europese Unie conform artikel 1251-3, lid 1, derde alinea. De kosten voor iedere volgende bijeenkomst bedragen 57 EUR (bedrag vastgesteld bij Luxemburgse verordening). De rechter stelt de duur van de bemiddelings‑/mediationopdracht vast, die maximaal drie maanden mag duren. De duur van de opdracht kan echter met instemming van de partijen worden verlengd. Natuurlijke personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken, kunnen een financiële bijdrage krijgen voor elk mediationproces in familiezaken.

Het is belangrijk te weten dat de overeenkomsten die het resultaat zijn van bemiddeling/mediation dezelfde bewijskracht hebben als een gerechtelijke beslissing. Deze overeenkomsten, ongeacht of ze zijn gesloten in het buitenland of op nationaal niveau, zijn binnen de Europese Unie uitvoerbaar op grond van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. De overeenkomst wordt volledig of gedeeltelijk bekrachtigd door de voorzitter van de arrondissementsrechtbank en is daarmee uitvoerbaar. Bij bemiddeling/mediation in familiezaken controleert de rechter niet alleen of de overeenkomst in overeenstemming is met het algemene overheidsbeleid, maar ook of deze niet in strijd is met de belangen van kinderen, of het geschil via bemiddeling/mediation kan worden beslecht en of de bemiddelaar/mediator voor dit doel door de minister van Justitie is erkend.

Links:

Overzicht van erkende bemiddelaars/mediators

Ministerie van Justitie (Algemene informatie over bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken)

Laatste update: 09/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.