Gezinsbemiddeling

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Wet die de bemiddeling/mediation regelt

De desbetreffende wetgeving in Malta is hoofdstuk 474, namelijk de Mediation Act (wet inzake bemiddeling/mediation).

Wat is bemiddeling/mediation?

Wanneer een paar een conflict heeft in familiezaken, dan kunnen zij de hulp van een bemiddelaar/mediator inroepen om hen te helpen om tot een minnelijke schikking te komen in plaats van juridische stappen te zetten. In het Maltese recht is het gebruik van bemiddeling/mediation verplicht voor een paar voordat het overgaat tot een procedure van scheiding van tafel en bed voor de familierechter van de civiele rechtbank.

Wie is de bemiddelaar/mediator en wat is zijn rol?

De rol van de bemiddelaar/mediator is om de partijen te helpen tot een minnelijke schikking te komen. Het is een onpartijdige en onafhankelijke persoon die door de rechtbank wordt aangewezen. In bepaalde gevallen kiezen de partijen zelf de bemiddelaar/mediator tegen betaling van een vergoeding. Alle bemiddelaars/mediators beschikken over de professionele kwalificaties die nodig zijn voor hun rol. De meeste bemiddelaars/mediators zijn familietherapeuten, maatschappelijk werkers of advocaten.

Wanneer de partijen de zaak voor de rechter brengen, kan een bemiddelaar/mediator in de rechtbank nooit bewijzen overleggen die voortvloeien uit hetgeen tijdens de bemiddeling/mediation besproken is geweest.

Wie kan gebruikmaken van bemiddeling/mediation?

Bemiddeling/mediation is mogelijk in de volgende gevallen:

  • voor scheiding van tafel en bed of echtscheiding (voor zover, in het geval van echtscheiding, de echtgenoten gedurende ten minste vier jaar gescheiden hebben gewoond);
  • voor levensonderhoud door de echtgenoot;
  • voor regeling van zaken met betrekking tot een kind geboren buiten het huwelijk, bijvoorbeeld zorg voor en gezag over het kind, omgangsrecht en levensonderhoud;
  • voor wijziging van een overeenkomst betreffende scheiding van tafel en bed of echtscheiding;
  • voor wijziging van een overeenkomst met betrekking tot de zorg voor en het gezag over een kind, omgangsrecht en levensonderhoud.

Het is niet noodzakelijk gehuwd te zijn om een beroep te kunnen doen op bemiddeling/mediation.

Hoe een bemiddelings-/mediationprocedure te beginnen en hoe verloopt deze?

Voor bemiddeling/mediation moet de belanghebbende een brief, gericht aan de griffier, indienen met daarin een verzoek om toestemming om een bemiddelings-/mediationprocedure te starten. De brief moet de namen en adressen van beide partijen bevatten en op zijn minst het nummer van de identiteitskaart van de afzender. Het is niet noodzakelijk dat de brief ondertekend is door een advocaat om ontvankelijk te zijn. De brief wordt ingediend bij de griffier van de kamer van familiezaken van de civiele rechtbank, een procedure die geheel kosteloos is.

Een procedure van bemiddeling/mediation kan ook worden ingeleid met een bericht, hoewel deze procedure bedoeld is voor gevallen waarin beide partijen al overeenstemming hebben bereikt over de meeste juridische aspecten. Het bericht bevat dezelfde details als een brief, met dien verstande dat de partijen ook een overeenkomst overleggen die door hun advocaten of hun gemeenschappelijke notaris opgesteld is. Het bericht dient door beide partijen en hun notaris of door hun advocaten en notarissen te worden ondertekend.

Zodra de brief of het bericht is ingediend, wordt er een bemiddelaar/mediator van een door de rechtbank opgestelde lijst aangewezen. De bemiddelaar/mediator kan ook in onderlinge overeenstemming privé worden gekozen door de partijen zelf. De bemiddelaar/mediator roept de partijen op per brief waarin de precieze datum vermeld is waarop zij voor de rechter moeten verschijnen. De zittingen vinden achter gesloten deuren plaats, alleen met de bemiddelaar/mediator en, als de partijen dat wensen, ook met de advocaten van de partijen. De aanwezigheid van een advocaat is niet vereist tijdens een bemiddeling/mediation.

De bemiddelaar/mediator onderzoekt samen met de partijen de mogelijkheid van verzoening. Als hij van mening is dat het nog steeds mogelijk is het huwelijk of de relatie van het paar te redden, dan kan hij het paar verwijzen naar een adviseur voor huwelijksproblemen en de bemiddeling/mediation voorlopig stopzetten. Indien de partijen van mening zijn dat hun huwelijk of relatie niet meer kan worden voortgezet, dan probeert de bemiddelaar/mediator hen te helpen een overeenstemming te bereiken over hun kinderen en hun bezittingen.

Indien de partijen overeenstemming bereiken, wordt een overeenkomst opgesteld en voorgelezen door de mediator en als de partijen het eens zijn met de inhoud van de overeenkomst, dan dient de bemiddelaar/mediator deze formeel in bij de griffier, zodat hij deze kan voorleggen aan de rechter. Wanneer de rechter de overeenkomst goedkeurt, kunnen de partijen naar de notaris gaan, die deze vervolgens openbaar en officieel maakt.

Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de bemiddeling/mediation beëindigd en hebben de partijen de mogelijkheid om een procedure te beginnen voor de rechtbank. De partijen moeten binnen twee maanden na het einde van de bemiddeling/mediation de zaak aanhangig maken bij de kamer van familiezaken van de civiele rechtbank. Indien deze termijn wordt overschreden, moet het paar de procedure opnieuw beginnen, te beginnen met een nieuwe bemiddeling/mediation.

Wat gebeurt er als een van de partijen in het buitenland woont?

Een grensoverschrijdend conflict wordt gedefinieerd als een conflict waarin ten minste een van de partijen haar woonplaats of gewone verblijfplaats in Malta heeft en de andere partij haar woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft op de datum dat:

  • de partijen overeenkomen om bemiddeling/mediation te starten nadat het geschil is ontstaan;
  • de bemiddeling/mediation wordt gelast door de rechter;
  • een verplichting tot bemiddeling/mediation voortvloeit uit de nationale wetgeving; of,
  • in het geval waarin een vonnis of beschikking is gewezen door de rechtbank, vanaf de datum van dit vonnis of deze beschikking.

In een dergelijk geval moet de persoon die in het buitenland verblijft of woont naar Malta komen, of zijn advocaat in Malta volmacht te geven om hem te vertegenwoordigen en vervolgens naar Malta komen enkel om de overeenkomst van scheiding van tafel en bed te ondertekenen. Aan de andere kant, als de persoon die zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Malta heeft niet op de hoogte is van de verblijfplaats van zijn/haar partner (die bijvoorbeeld uit Malta vertrokken is of zijn/haar partner verlaten heeft), moet hij een brief van bemiddeling/mediation overleggen waarin hij dit feit onder ede bevestigt; deze brief wordt onmiddellijk gesloten en er wordt door deze persoon een procedure voor de rechtbank ingesteld tegen de curatoren die de afwezige partij vertegenwoordigen en die door de rechtbank aangewezen zijn.

Laatste update: 11/01/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.