Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Informatie over de mediationprocedure in zaken die onder het familierecht vallen, echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Mediation is een vrijwillig en vertrouwelijk middel om geschillen te beslechten, waardoor de partijen bij het geschil dankzij de bemiddeling van een onpartijdige en onafhankelijke mediator tot overeenstemming kunnen komen. De kwesties die in de loop van het mediationproces worden behandeld, hangen af van de wens van de deelnemers. Er kan een overeenkomst worden gesloten over de verzoening van de echtgenoten, het vaststellen van de voorwaarden van de scheiding, de uitvoeringswijzen van het ouderlijk gezag, het contact met de kinderen, het voldoen aan de behoeften van het gezin, alimentatie, en kwesties aangaande vermogen en huisvesting. Kwesties zoals de afgifte van een paspoort, de keuze van het onderwijs van het kind, contact met de verdere familie of het beheer van het vermogen van het kind kunnen ook door middel van een overeenkomst worden geregeld.

De voordelen van mediation

• Mediation helpt bij het kalmeren van negatieve emoties en bij het begrijpen van de eigen behoeften en die van de ander; zo vermindert mediation de psychologische druk in conflictsituaties.

Hoe doet u een beroep op mediation?

• Het is mogelijk om een beroep op mediation te doen voorafgaand aan het instellen van een rechtsvordering voor de rechtbank of na het aanspannen van een procedure, krachtens een beslissing van de rechtbank.

• Voor mediation is in ieder geval instemming van de partijen vereist.

• Iedere betrokken partij kan tijdens iedere fase van de gerechtelijke procedure verzoeken om een mediationprocedure.

Wie kiest de mediator?

• De mediator wordt gezamenlijk gekozen door de partijen of aangewezen door de rechter, waarbij personen die zijn ingeschreven op de lijst van erkende mediators voorrang krijgen.

Wat is de maximale duur van een mediationprocedure?

• Een mediationprocedure die is gestart bij rechterlijke beslissing duurt ten hoogste drie maanden, maar kan op gezamenlijk verzoek van de partijen of om andere belangrijke redenen worden verlengd, indien het geschil op deze wijze minnelijk kan worden beslecht.

Hoe verloopt de mediation?

• Na de ontvangst van de rechterlijke beslissing neemt de mediator contact op met de partijen om de datum en plaats van de afspraak vast te stellen.

• De mediator legt de partijen de principes en het verloop van de mediationprocedure uit en vraagt ze of zij de mediation aanvaarden.

• De mediation bestaat eruit dat de partijen elkaar in aanwezigheid van de mediator ontmoeten. De mediator kan elk van de partijen ook individueel ontmoeten.

• De partijen kunnen weigeren deel te nemen aan de mediation.

• De mediation is vertrouwelijk. De mediator heeft niet het recht informatie over de mediation openbaar te maken aan derden. Het proces-verbaal van mediation bevat geen beoordeling of mening van de partijen.

• De mediator kan niet als getuige worden gehoord over de feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de mediation, tenzij de partijen hem ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.

Hoe eindigt de mediation?

• De mediation eindigt door het sluiten van een gezamenlijke overeenkomst die door de partijen is ondertekend.

• Bij echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed kan mediation leiden tot de verzoening van de echtgenoten, tot een overeenkomst tussen hen of tot een gezamenlijk standpunt over de procedure. Deze elementen vormen de basis waarop de rechtbank beslist over de zaak.

• De mediator betekent een kopie van het proces-verbaal aan de partijen.

• De mediator deponeert het proces-verbaal en de overeenkomst, indien er een overeenkomst gesloten wordt, bij de griffie van de rechtbank.

• De overeenkomst die officieel is bekrachtigd door de rechtbank is uitvoerbaar en beëindigt de procedure.

• De rechtbank weigert om de overeenkomst officieel te bekrachtigen indien deze strijdig is met het recht en de goede zeden, tot doel heeft het recht te omzeilen, of onbegrijpelijk of contradictoir is.

• Indien de overeenkomst die executoriale titel vormt niet wordt uitgevoerd, is het mogelijk om een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om over te gaan tot gedwongen tenuitvoerlegging.

• Indien er geen overeenkomst wordt gesloten, kunnen de partijen een gerechtelijke procedure aanspannen.

Wat kost mediation?

  • De partijen dragen de kosten voor de mediation. Deze worden over het algemeen gelijk verdeeld tussen de partijen, tenzij zij anders overeenkomen.
  • Partijen kunnen verzoeken om te worden vrijgesteld van de mediationkosten.
  • De rechtbank kan een partij, ongeacht de afloop van de zaak, verplichten om de kosten te vergoeden die worden veroorzaakt door een duidelijk ongegronde weigering om deel te nemen aan mediation.
  • Als er vóór de zitting voor de rechtbank een overeenkomst wordt gesloten, krijgt de partij het gehele griffierecht terug.
  • Als de mediation in een latere fase van de procedure (na de zitting) leidt tot het sluiten van een overeenkomst, krijgt de partij 75% van het griffierecht terug.
  • Indien de partijen een echtscheidings- of scheidingszaak minnelijk beslechten voor de rechtbank van eerste aanleg en bij afstand van instantie, krijgt de partij die de zaak voor de rechter heeft gebracht het betaalde griffierecht volledig terug. Indien de partijen de zaak minnelijk beslechten vóór het einde van de procedure van de rechtbank in tweede aanleg, krijgt de partij 50% van het betaalde griffierecht terug.
  • In geval van buitengerechtelijke mediation volgt de hoogte van de honoraria van de mediator uit de tarievenlijst van het mediationcentrum of stellen de partijen deze met de mediator vast voordat de mediation van start gaat.
Laatste update: 23/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.