Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gezinsbemiddeling

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Beroep van bemiddelaar in familiezaken

De Schotse overheid moedigt het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting, waaronder bemiddeling, aan met het oog op de oplossing van gezinsconflicten - al is bemiddeling niet geschikt bij huiselijk geweld. Bemiddeling in familiezaken is in het algemeen vrijwillig. Alternatieve geschillenbeslechting of bemiddeling is in Schotland niet verplicht, maar als een familiezaak in de rechtbank wordt behandeld, kan de rechter om bemiddeling verzoeken.

Als u wilt dat de bij bemiddeling gemaakte afspraken afdwingbaar worden in Schotland, kan een van de volgende procedures worden gevolgd:

• u kunt zich wenden tot het Court of Session of een Sheriff Court met een verzoek om gerechtelijke bevestiging van de door bemiddeling bereikte overeenkomst. De rechter gebruikt dan zijn bevoegdheden om de overeenkomst te noteren in een rechterlijke beslissing;

• ook kunnen schriftelijke afspraken vergezeld gaande van een beëdigde verklaring (self-proving document), worden geregistreerd in een openbaar register (Books of Council and Session) of in zogeheten Sheriff Court Books. Self-proving documents zijn documenten die voldoen aan de formaliteiten om als ondertekend te worden beschouwd zonder dat er bewijs nodig is. De regels voor deze documenten zijn opgenomen in de Requirements of Writing (Scotland) Act 1995. Voor inschrijving van de overeenkomst in de Books of Council and Session kunt u zich wenden tot de instantie die de registers bijhoudt (Keeper of the Registers of Scotland).

Wanneer een overeenkomst is geregistreerd met het oog op uitvoering, wordt het document een authentieke akte.

Overeenkomsten die door het gerecht zijn bevestigd of op een van bovengenoemde wijzen zijn geregistreerd, kunnen in andere EU-lidstaten ten uitvoer worden gelegd.

Informatie over bemiddeling in Schotland is te vinden op de website van het Scottish Mediation Network.

Nationale wetgeving inzake gezinsbemiddeling

Omdat het niet verplicht is om bij gezinsconflicten gebruik te maken van gezinsbemiddeling, bestaat er relatief weinig nationale wetgeving over.

In burgerrechtelijke procedures in Schotland is informatie over wat tijdens de gezinsbemiddeling heeft plaatsgevonden, echter niet toelaatbaar als bewijs, conform de Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995.

Laatste update: 11/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.