Gezinsbemiddeling

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Slovenië is mediation geregeld door de wet inzake mediation in burgerlijke en handelszaken (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, hierna te noemen de “ZMCGZ”, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/08). Overeenkomstig artikel 2, lid 1, is deze wet eveneens van toepassing op gezinsmediation in geval van verzoeken die de partijen vrij kunnen doen gelden en waarover zij een schikking kunnen treffen. De wet inzake alternatieve beslechting van gerechtelijke geschillen [Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, hierna te noemen de “ZARSS”, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 97/09 en 40/12 – de wet inzake het evenwicht van de rijksbegroting (Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZUJF)], die bepaalt dat de rechtbanken de partijen bij een gerechtelijk geschil dienen toe te staan om gebruik te maken van mediation, is eveneens van toepassing op familiebanden.

Artikel 22, lid 1, van de ZARSS bepaalt dat mediation in geschillen die voortkomen uit relaties tussen ouders en kinderen volledig kosteloos is, daar de rechtbank de gehele vergoeding van de mediator en zijn reiskosten betaalt voor de partijen. Hetzelfde geldt als geschillen inzake huwelijksvermogensstelsels tussen echtgenoten tegelijkertijd worden beslecht door middel van mediation als geschillen die voortkomen uit de relaties tussen ouders en kinderen.

Krachtens artikel 2 van de regeling inzake mediators in de programma's van de rechtbanken (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 22/10 en 35/13) stelt de rechtbank die de lijst met mediators bewaart, in overeenstemming met de ZARSS en afhankelijk van het programma, het maximumaantal mediators vast dat kan worden ingeschreven in de verschillende domeinen op de lijst. Voor gezinsmediation en wat betreft het aantal mediators dat is ingeschreven op de lijst, dient de rechtbank rekening te houden met het feit dat mediation in geschillen die voortkomen uit de relaties tussen ouders en kinderen onder leiding kan staan van twee mediators: een van hen dient te zijn geslaagd voor het nationaal rechtsexamen en de ander dient gespecialiseerde kennis en ervaring in de psychologie of een vergelijkbaar vakgebied te hebben.

De wetgeving bevat geen andere bepalingen op het gebied van gezinsmediation. Het nieuwe familiewetboek dient gezinsmediation nader te omschrijven.

De lijsten met mediators per gebied en per rechtbank worden op de website van de verschillende rechtbanken gepubliceerd, evenals op de website van het ministerie van Justitie, dat het Centrale register van mediators in de programma's van rechtbanken bijhoudt in overeenstemming met de ZARSS.

Links:

Informatie over mediation (er bestaat geen link die uitsluitend is gewijd aan gezinsmediation)

Centraal register van mediators

Laatste update: 23/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.