Gezinsbemiddeling

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Gezinsmediation

De Zweedse wetgeving gaat uit van het algemene principe dat consensuele oplossingen het best voor het kind zijn. Het regelgevingskader is derhalve zodanig opgezet dat eerst wordt getracht om de ouders zover te krijgen dat zij het eens worden over kwesties met betrekking tot de kinderen.

Met wie kunt u contact opnemen?

Maatschappelijke diensten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid en dienen de ouders bemiddelingssessies aan te bieden. Deze sessies zijn erop gericht om overeenstemming tussen de ouders te bereiken. Ga voor meer informatie naar bemiddelingssessies. Indien de ouders tot overeenstemming komen, kan deze consensuele oplossing worden opgenomen in een contractueel document dat wordt goedgekeurd door de maatschappelijke diensten. De gerechten dienen eveneens in eerste instantie overeenstemming tussen de ouders trachten te bereiken. Indien dit onmogelijk blijkt te zijn, kan de rechtbank bemiddelingssessies of mediation opleggen.

Wanneer kan mediation ingezet worden en op welke gebieden is deze procedure het meest gebruikelijk?

Gezinsmediation wordt toegepast wanneer bemiddelingssessies bijvoorbeeld niet doeltreffend zijn gebleken, maar wanneer wordt gedacht dat er voor de ouders nog altijd een mogelijkheid is om overeenstemming te bereiken over kwesties met betrekking tot de kinderen.

Zijn er speciale regels die moeten worden in acht genomen?

De rechtbank beslist wie er als mediator wordt aangewezen. Een besluit tot mediation veronderstelt op zich geen instemming van de ouders, maar het kan voor een mediator moeilijk zijn om zijn taak te volbrengen als een van de ouders zich direct verzet tegen de aanwijzing van een mediator. De mediator beoordeelt samen met de rechtbank hoe de mediation dient te worden georganiseerd. De mediator is niet onderworpen aan een gedragscode, noch aan andere soortgelijke verplichtingen.

Informatie en opleiding

Er bestaat geen nationale opleidingsinstelling voor mediators.

Wat kost mediation?

De mediator heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor zijn werk, de tijd die hij eraan besteedt en zijn onkosten. Deze vergoeding wordt betaald door de staat.

Laatste update: 25/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.