Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja rodzinna

Anglia i Walia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Procedura mediacji rodzinnej

Udział w mediacji rodzinnej jest dobrowolny. Od kwietnia 2014 r. w Anglii i Walii wszystkie osoby składające pozew do sądu (nie tylko te ubiegające się o pomoc finansową) są jednak obowiązane rozważyć możliwość skorzystania z mediacji i wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym mediacji (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM), zanim złożą pozew, chyba że zastosowanie ma wyjątek, na przykład w przypadku przemocy domowej. Jeżeli zażyczyła sobie tego druga strona, oczekuje się, że na spotkaniu stawi się również ewentualny pozwany. Jeżeli powód skieruje sprawę do sądu, powinien wypełnić odpowiednią część formularza pozwu, w której wskaże, że jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w spotkaniu MIAM, że już w nim uczestniczył i mediacja nie została uznana za właściwe rozwiązanie albo że rozpoczęto postępowanie mediacyjne, które zostało przerwane, lub strony nie były w stanie rozwiązać w ten sposób wszystkich problemów.

Dodatkowe publiczne materiały informacyjne na temat mediacji rodzinnej są dostępne na stronie internetowej rządu brytyjskiego.

W przypadku mediacji rodzinnej i doradztwa prawnego w celu wsparcia takiej mediacji nadal dostępna jest pomoc prawna. Więcej informacji na temat pomocy prawnej, w tym na temat kryteriów kwalifikowania się do takiej pomocy, można znaleźć tutaj.

Zawód mediatora rodzinnego

Mediator rodzinny to zawód podlegający samoregulacji, za którą odpowiada szereg organizacji skupiającej mediatorów. Organizacje te są reprezentowane przez organizację „parasolową” – Radę ds. Mediacji w Sprawach Rodzinnych (Family Mediation Council – FMC). Radę utworzono w celu zharmonizowania standardów mediacji rodzinnej w Anglii i Walii. Jej zadaniem jest również reprezentowanie organizacji członkowskich i przedstawicieli zawodu mediatora rodzinnego w kontaktach z rządem.

Mediatorzy rodzinni są specjalistami w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinach usług prawnych, terapeutycznych i socjalnych. Rozmaite organizacje akredytujące opracowują własne standardy szkoleniowe i zawodowe, przewidujące wymogi w zakresie szkoleń. Rada ds. Standardów Mediacji Rodzinnej (Family Mediation Standards Board – FMSB) powstała w celu monitorowania i regulowania standardów mediacji rodzinnej w organizacjach członkowskich skupionych w FMC.

Wspomniana wyżej Rada ds. Mediacji w Sprawach Rodzinnych (FMC) jest organizacją pozarządową odgrywającą rolę jednostki centralnej wśród organizacji członkowskich, które również są organizacjami pozarządowymi/stowarzyszeniami i jednocześnie członkami-założycielami FMC. Najważniejsze z tych organizacji to:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Akredytowanego mediatora rodzinnego można znaleźć na stronie internetowej FMC.

Mediatora w swojej najbliższej okolicy można znaleźć za pomocą narzędzia „Znajdź lokalnego mediatora”.

Ostatnia aktualizacja: 11/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.