Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Mediacja rodzinna

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Mediacja rodzinna i mediacja w sprawach rozwodowych jest przeznaczona głównie dla rodziców, którzy wszczęli sprawę o rozwód lub o separację i potrzebują wsparcia bezstronnego specjalisty, aby dojść do porozumienia w spornych sprawach i usprawnić proces wzajemnej komunikacji i współpracy co do przyszłych ustaleń dotyczących ich dzieci oraz aby zawrzeć ugodę w tych sprawach. Celem postępowania mediacyjnego jest nie tyle nakłonienie do pojednania, co raczej wypracowanie ugody możliwej do zrealizowania w praktyce.

Strony uczestniczące w mediacji płacą mediatorowi uzgodnione wynagrodzenie, uwzględniające powiązane koszty. Mediator może poprosić strony o wypłacenie wynagrodzenia z góry.

Usługa mediacji jest udostępniana i finansowana w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem samorządów lokalnych w miejscu zamieszkania dziecka, dofinansowana przez samorząd lokalny;
  2. w drodze orzeczenia sądowego, sfinansowana przez same strony albo, po złożeniu przez strony w stosownych przypadkach wniosku, w ramach państwowej pomocy prawnej;
  3. z inicjatywy i na koszt jednego z rodziców.

Mediator w rozumieniu ustawy o postępowaniu pojednawczym musi być jednym z poniższych:
1) osobą fizyczną, której strony powierzyły mediację w sporze między nimi (na przykład specjalista w dziedzinie psychologii, spraw socjalnych – w tym specjalista ds. ochrony dzieci, pracownik socjalny – lub osoba z przygotowaniem prawnym). Mediator może działać za pośrednictwem osoby prawnej, z którą łączy go stosunek pracy lub inny stosunek umowny;
2) adwokatem (vandeadvokaat), który złożył oświadczenie w tym zakresie w estońskiej izbie adwokackiej (Eesti Advokatuur);
3) notariuszem, jeśli złożył odpowiednie oświadczenie w izbie notarialnej;  
4) w przypadkach przewidzianych w ustawie – organem mediacyjnym samorządu lokalnego.

W Republice Estonii organizację usług mediacji rodzinnej regulują następujące przepisy:

W Estonii mediatorów rodzinnych reprezentują obecnie Estońskie Stowarzyszenie Mediatorów (Eesti Lepitajate Ühing) oraz Instytut Mediacji (Lepituse Instituut).

Ostatnia aktualizacja: 31/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.