Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Mediacja rodzinna

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Aby ułatwić stosowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w Republice Łotewskiej przyjęto ustawę o mediacji (obowiązującą od dnia 18 czerwca 2014 r.).

Model mediacji zalecany przez sąd w sprawach cywilnych wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. Sędzia ma obowiązek pouczać strony o możliwości skorzystania z mediacji w celu rozstrzygnięcia sporu na różnych etapach postępowania (po wszczęciu postępowania, w trakcie przygotowywania rozprawy i podczas posiedzenia wstępnego, a także w toku rozprawy, aż do chwili zakończenia rozpoznawania sprawy co do jej istoty).

Zrealizowano szereg projektów służących propagowaniu mediacji jako metody rozstrzygania sporów:

1. Nieodpłatne konsultacje mediacyjne w sądach, zwane „stołami mediacyjnymi”, oferowane w sądach przez Radę Certyfikowanych Mediatorów (dostępne między innymi w sprawach rodzinnych)

Od 15 września 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości – we współpracy z Radą Certyfikowanych Mediatorów – realizuje projekt pilotażowy, w ramach którego każdy, kto wytoczył powództwo cywilne przed sąd, może skorzystać z nieodpłatnych godzinnych konsultacji z certyfikowanym mediatorem. W wielu sądach w Rydze i na terytorium całej Łotwy można skorzystać z zalecanych przez sąd nieodpłatnych konsultacji udzielanych przez certyfikowanych mediatorów. W ramach tego projektu podczas konsultacji z certyfikowanym mediatorem strony sporu otrzymują informacje na temat specyfiki, przebiegu i warunków postępowania mediacyjnego. W trakcie tych konsultacji ocenia się również szanse na rozstrzygnięcie konkretnego sporu w drodze mediacji.

2. Projekt pt. „Nieodpłatna mediacja w sporach rodzinnych”

Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne mogą otrzymać wsparcie w ramach programu finansowanego z budżetu państwa w postaci udziału w pięciu nieodpłatnych sesjach mediacyjnych prowadzonych przez certyfikowanego mediatora, mających na celu rozstrzygnięcie sporów między rodzicami, które wpływają na dobro dziecka, oraz znalezienie sposobu na poprawę relacji między członkami rodziny. Wsparcie ze strony państwa udzielane w ramach tego projektu obejmuje pierwszych pięć sesji mediacji (po 60 minut każda) prowadzonych przez certyfikowanego mediatora, w których strony mogą wziąć udział nieodpłatnie. Jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć w trakcie pierwszych pięciu sesji mediacji, strony samodzielnie pokrywają koszty kolejnych sesji. Aby ocenić, czy zainteresowana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie, należy zasięgnąć opinii certyfikowanego mediatora lub Rady Certyfikowanych Mediatorów. Informacje na temat projektu są dostępne w sądach. Zostały również przekazane jednostkom samorządowym, służbom socjalnym, sądom rodzinnym (bāriņtiesa) itp.

Zgodnie z założeniami projektu wsparcie ma otrzymać 300 par, co umożliwi rodzicom z dziećmi rozstrzygnięcie nie tylko sporów i nieporozumień rodzinnych, które są przedmiotem postępowania sądowego, ale również sporów i nieporozumień, które nie zostały jeszcze wniesione do sądu. Celem projektu jest w szczególności wspieranie małżeństw lub przynajmniej zagwarantowanie rozstrzygnięcia sporów w sposób pozwalający rodzicom dziecka na utrzymanie relacji opartej na wzajemnym szacunku oraz zachowanie zdolności komunikowania się ze sobą w przyszłości w celu wspólnego uzgadniania różnych kwestii związanych ze sprawowaniem bieżącej pieczy nad dzieckiem oraz jego wychowywaniem i kształceniem.

Wykaz certyfikowanych mediatorów uczestniczących w projekcie jest dostępny na stronie internetowej: http://sertificetimediatori.lv/

Ostatnia aktualizacja: 03/12/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.