Mediacja rodzinna

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Aby ułatwić stosowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w Republice Łotewskiej przyjęto ustawę o mediacji (Mediācijas likums), która weszła w życie 18 czerwca 2014 r.

Zalecany przez sąd model mediacji w sprawach cywilnych obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Sędzia ma obowiązek pouczyć strony o możliwości skorzystania z mediacji w celu rozstrzygnięcia sporu na różnych etapach postępowania (po jego wszczęciu, w trakcie przygotowywania rozprawy i podczas posiedzenia wstępnego, a także w toku rozprawy, aż do chwili zakończenia rozpoznawania sprawy co do jej istoty).

Zrealizowano szereg projektów służących propagowaniu mediacji jako metody rozstrzygania sporów:

1. Projekt pt. „Nieodpłatna mediacja w sporach rodzinnych”

W 2023 roku Rada Certyfikowanych Mediatorów (Sertificētu mediatoru padome) kontynuuje wdrażanie programu „Mediacja w sprawach rodzinnych”, realizowanego od 1 stycznia 2017 r. W ramach tego programu, finansowanego z budżetu państwa, osoby fizyczne mogą otrzymać wsparcie umożliwiające im udział w pięciu nieodpłatnych sesjach mediacyjnych prowadzonych przez certyfikowanego mediatora, mających na celu rozstrzygnięcie sporów między rodzicami wpływających także na dobro dziecka oraz znalezienie sposobu poprawy relacji między członkami rodziny. Wsparcie ze strony państwa udzielane w ramach tego projektu obejmuje pierwsze pięć sesji mediacji (po 60 minut każda) prowadzonych przez certyfikowanego mediatora, w których strony mogą uczestniczyć nieodpłatnie. Jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć w trakcie tych pięciu sesji, strony samodzielnie pokrywają koszty kolejnych sesji. Aby ocenić, czy zainteresowana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie, należy zasięgnąć opinii certyfikowanego mediatora lub Rady Certyfikowanych Mediatorów (Sertificētu mediatoru padome). Informacje o projekcie są dostępne w sądach. Zostały również przekazane władzom lokalnym, służbom socjalnym, sądom rodzinnym (bāriņtiesa) itp.

Aby złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji rodzinnej, należy skontaktować się z wybranym przez siebie certyfikowanym mediatorem, który bierze udział w programie, lub – jeżeli nie można uzgodnić wyboru mediatora – z Radą Certyfikowanych Mediatorów pocztą elektroniczną pod adresem smp@smp.lv lub telefonicznie pod numerem +371 28 050 777.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

2. Porady

Rada Certyfikowanych Mediatorów udziela porad na temat mediacji i jej zastosowania mailowo pod adresem smp@smp.lvlub telefonicznie pod numerem +371 28 050 777.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.