Mediacja rodzinna

Niderlandy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W ramach mediacji strony rozwiązują spory wspólnie pod kierunkiem niezależnego mediatora. Mediację wykorzystuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i prawie publicznym. Ten sposób pozasądowego rozstrzygania sporów ma wiele zalet. Spór udaje się zazwyczaj rozwiązać szybciej niż gdyby sprawa trafiła do sądu. Mediacja jest również zwykle tańsza i pomaga utrzymać stosunki między stronami, które dobrowolnie starają się znaleźć rozwiązanie.

Niderlandzka Federacja Mediatorów (Mediatorsfederatie Nederland)

W Niderlandach prowadzi się różne rejestry mediatorów. Niderlandzka Federacja Mediatorów (MfN) prowadzi rejestr mediatorów (wcześniej znany jako rejestr NMI). MfN jest federacją zrzeszającą największe stowarzyszenia mediatorów w Niderlandach. Do jej rejestru wpisuje się jedynie mediatorów, którzy spełniają dokładnie określone kryteria jakości. Rząd Niderlandów wykorzystuje standardy MfN jako podstawę rejestru mediatorów działających w ramach systemu pomocy prawnej (rejestr Rady ds. Pomocy Prawnej). Na stronie MfN można znaleźć informacje na temat mediacji i mediatorów w Niderlandach.

Międzynarodowy rejestr alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)

Dostępny jest również międzynarodowy rejestr alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w którym można wyszukiwać mediatorów i informacje na tematy związane z mediacją.

Informacje na temat mediacji

Niderlandy wprowadziły również inicjatywę zatytułowaną „Mediation naast rechtspraak” (Mediacja obok postępowania sądowego). Polega ona na tym, że sąd pierwszej instancji (Rechtbank) albo sąd drugiej instancji (Gerechtshof), w którym toczy się postępowanie, informuje strony o możliwości skorzystania z mediacji. Sądy mogą również kierować strony w sprawach z zakresu prawa rodzinnego na procedurę badania rodzicielskiego (ouderschapsonderzoek), która obejmuje wykorzystanie mediacji do szukania rozwiązań w problemach rodzinnych.

Inne organy, w których można uzyskać informacje o mediacji to Punkt Pomocy Prawnej (Het Juridisch Loket) oraz Rada ds. Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand).

W niektórych okolicznościach strony mogą uzyskać całkowity lub częściowy zwrot kosztów postępowania mediacyjnego. Więcej informacji o mediacji finansowanej ze środków publicznych można znaleźć tutaj.

Powiązane strony

Niderlandzka Federacja Mediatorów

Międzynarodowy rejestr alternatywnych metod rozwiązywania sporów

De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Punkt Pomocy Prawnej

Pomoc prawna

Rada ds. Pomocy Prawnej

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.