Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja rodzinna

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Procedura mediacji rodzinnej

Mediacja rodzinna jest procesem całkowicie dobrowolnym. W Irlandii Północnej nie ma obecnie wymogu, aby rozważyć rozwiązanie sporu w drodze mediacji przed złożeniem pozwu do sądu. Sądy wspierają jednak mediację i będą zachęcać do korzystania z niej w odpowiednich przypadkach. Mimo że odpowiednia procedura nie została określona ustawowo, sądy mogą zezwolić na odroczenie sprawy, jeśli wydaje się prawdopodobne, że spór można rozwiązać w drodze mediacji. Strony mogą również zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji, tak jak gdyby było to postanowienie sądu.

W niektórych przypadkach dostępne jest dofinansowanie ze środków publicznych. Biuro Usług Prawnych (Legal Services Agency) Irlandii Północnej pokrywa koszty niektórych postępowań mediacyjnych z funduszy pomocy prawnej, a Departament Zdrowia, Usług Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zapewnia obecnie środki finansowe na mediację przedsądową w sporach rodzinnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Family Support Northern Ireland.

Zawód mediatora rodzinnego

Szkolenia i akredytacja nie są regulowane przez rząd. Jest to zawód podlegający samoregulacji, a wymagane kwalifikacje i doświadczenie różnią się w zależności od organizacji zawodowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych tych organizacji oraz w broszurze informacyjnej „Alternatives to Court in Northern Ireland” o pozasądowym rozstrzyganiu sporów w Irlandii Północnej, na stronie NI Direct.

Ostatnia aktualizacja: 11/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.