Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja rodzinna

Szkocja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Zawód mediatora rodzinnego

Rząd Szkocji zachęca do korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym z mediacji, w przypadku sporów rodzinnych, chociaż mediacja nie jest właściwą metodą w przypadku przemocy domowej. Udział w mediacji rodzinnej jest zasadniczo dobrowolny. W Szkocji nie ma obowiązku korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów ani mediacji, jednak gdy sprawa rodzinna jest już w sądzie, sędzia może nakazać przeprowadzenie mediacji.

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania w Szkocji postanowień ugody zawartej w drodze mediacji, istnieje możliwość wyboru jednego z opisanych poniżej wariantów.

• Można zwrócić się do sądu cywilnego najwyższej instancji (Court of Session) bądź do sheriff court o zatwierdzenie ugody zawartej w drodze mediacji mocą autorytetu sądu. Tym samym sąd wykorzystuje swoje uprawnienia do zmiany ugody zawartej w drodze mediacji w nakaz sądowy.

• Pisemną ugodę można zarejestrować do celów wykonania w księgach prowadzonych przez dany sąd (Books of Council and Session lub Sheriff Court Books). Ugoda taka musi spełniać wymogi formalne pozwalające na uznanie jej za podpisaną bez konieczności przedstawienia dowodu (tzw. „self-proving” document). Zasady dotyczące tego rodzaju dokumentów są zawarte w szkockiej ustawie o wymogach dotyczących sporządzania pism [Requirements of Writing (Scotland) Act 1995]. Aby zarejestrować ugodę w księgach należy wnieść odpowiedni wniosek do kierownika szkockich rejestrów (Keeper of the Registers of Scotland).

Ugodzie zarejestrowanej do celów wykonania przysługuje przymiot dokumentu urzędowego.

Ugody, które zostały zatwierdzone przez sąd bądź zarejestrowane przy użyciu jednej z metod wskazanych powyżej, mogą zostać wykonane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje na temat mediacji w Szkocji można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Sieci Mediacji.

Przepisy krajowe dotyczące mediacji rodzinnej

Ponieważ nie ma obowiązku korzystania z mediacji w sporach rodzinnych, istnieje stosunkowo niewiele przepisów krajowych w tym zakresie.

Ustawa w sprawie dowodów cywilnych w mediacji w sprawach rodzinnych [Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995] zawiera jednak przepis o niedopuszczalności informacji na temat tego, co zdarzyło się podczas mediacji rodzinnej, jako dowodu w postępowaniu cywilnym w Szkocji.

Ostatnia aktualizacja: 11/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.