NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Medierea familială

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

MEDIEREA

La 1 noiembrie 2015, noua Lege a familiei [Obiteljski zakon; Narodne novine (Jurnalul Oficial) nr. 103/15 și 98/19] a intrat în vigoare în Republica Croația. Aceasta este formată din 10 părți distincte, cea de a șaptea parte separată reglementând domeniul consilierii obligatorii și al medierii familiale.

Consilierea obligatorie reprezintă o modalitate de a sprijini membrii unei familii să ajungă la acorduri cu privire la relațiile de familie, acordând, în același timp, o atenție deosebită protecției relațiilor de familie care implică un copil, precum și consecințelor juridice care decurg din incapacitatea de a ajunge la un acord și inițierea unei acțiuni în justiție în care sunt decise drepturile personale ale copilului. Consilierea obligatorie este efectuată de o echipă de experți din cadrul unui centru de asistență socială competent în funcție de reședința permanentă sau temporară a copilului sau de locul ultimei reședințe comune permanente sau temporare a soților sau a partenerilor necăsătoriți. În conformitate cu Legea familiei, consilierea obligatorie nu trebuie să fie efectuată înainte de inițierea procedurilor de executare sau a măsurilor provizorii. Membrii de familie participă personal la consilierea obligatorie, fără reprezentanți.

Consilierea obligatorie se efectuează: 1. înainte de inițierea unei proceduri de divorț între soți care au un copil minor și 2. înainte de inițierea unei alte proceduri judiciare pentru încredințarea copiilor și stabilirea unei relații personale cu copilul. Anterior inițierii procedurii de divorț, nu se efectuează consilierea obligatorie în ceea ce privește un soț sau ambii soți care: 1. sunt privați de capacitate contractuală, în cazul în care acesta sau aceștia se află în imposibilitatea de a înțelege semnificația și consecințele procedurii, inclusiv cu asistență specializată, 2. prezintă o tulburare a capacității de judecată sau 3. nu au o reședință permanentă sau temporară cunoscută.

Consilierea obligatorie este inițiată prin depunerea unei cereri de către una dintre părți, care este transmisă unui centru de asistență socială în scris sau înregistrată oral. La primirea cererii de consiliere obligatorie, centrul de asistență socială este obligat să programeze o întâlnire și să citeze părțile. Prin derogare, în cazul în care centrul de asistență socială consideră că, în circumstanțele date, o întâlnire comună nu ar fi utilă sau în cazul în care una dintre părți sau ambele părți solicită acest lucru din motive justificate, sunt programate și derulate interviuri separate cu părțile.

Medierea familială este un proces la care membrii de familie participă în mod voluntar. Prin derogare, prima sesiune de mediere familială înainte de inițierea procedurii de divorț este obligatorie.

Medierea familială este un proces în care părțile încearcă să ajungă la un acord cu privire la un litigiu familial cu sprijinul unuia sau al mai multor mediatori familiali. Un mediator familial este o persoană imparțială și cu o pregătire specială, înscrisă în Registrul mediatorilor familiali. Principalul obiectiv al procesului de mediere familială este de a ajunge la un plan în ceea ce privește custodia comună și la alte acorduri cu privire la copil. Pe lângă atingerea acestui scop, în procesul de mediere familială părțile pot conveni, de asemenea, asupra tuturor celorlalte chestiuni referitoare la active și alte aspecte.

Medierea familială nu este efectuată: 1. în cazul în care echipa de experți din cadrul unui centru de asistență socială sau mediatorul familial estimează că participarea în mod egal a soților la procesul de mediere familială nu este posibilă din cauza violenței domestice, 2. în cazul în care unul sau ambii soți sunt privați de capacitatea contractuală și nu sunt în măsură să înțeleagă semnificația și consecințele juridice ale procesului, inclusiv cu asistență specializată, 3. în cazul în care este afectată capacitatea de judecată a unuia dintre soți sau a ambilor soți și 4. în cazul în care nu se cunoaște reședința temporară sau permanentă a unuia dintre soți.

Medierea familială poate fi efectuată indiferent de procedurile judiciare, anterior inițierii procedurilor judiciare, în timpul acestora sau după încheierea acestora. În conformitate cu Legea familiei, medierea familială nu este efectuată înainte de inițierea procedurilor de executare sau a măsurilor provizorii. Prin derogare, în timpul procesului de executare în scopul exercitării unei relații personale cu copilul, instanța poate propune părților să recurgă la medierea familială. Astfel, după intervievarea părților și luarea în considerare a împrejurărilor cazului, instanța poate să amâne executarea timp de treizeci de zile și poate dispune ca un profesionist să discute cu copilul sau poate propune părților să recurgă la medierea familială pentru a ajunge la un acord cu privire la litigiu; dacă este necesar, instanța poate detalia exercitarea unei relații personale printr-o decizie specială în timpul interviului cu un profesionist sau al medierii familiale, dar instanța nu va proceda astfel în cazul în care medierea familială a fost încercată fără succes sau dacă sunt necesare acțiuni urgente.

Mediatorul familial și alte persoane implicate în procesul de mediere familială au obligația de a proteja informațiile și datele confidențiale de care au luat cunoștință în cursul procesului de mediere familială în raport cu terțe persoane, cu excepția cazurilor în care: 1. comunicarea informațiilor este necesară în scopul realizării sau executării acordului sau 2. comunicarea informațiilor este necesară pentru a proteja un copil a cărui bunăstare este amenințată sau pentru a elimina pericolul unei încălcări gravă a integrității fizice și psihice a unei persoane. Mediatorul familial este obligat să informeze părțile în legătură cu domeniul de aplicare a principiului confidențialității.

În ceea ce privește acordul la care s-a ajuns în urma medierii familiale, Legea familiei prevede faptul că planul privind custodia comună pentru creșterea copilului sau alte acorduri încheiate în cadrul procesului de mediere familială trebuie să fie în formă scrisă și să fie semnate de toate părțile și că acestea sunt echivalente unui act executoriu în cazul în care instanța le aprobă în cadrul unei proceduri necontencioase, la propunerea părților.

În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind planul de custodie comună pentru creșterea copilului sau cu privire la o altă relație de familie litigioasă, mediatorul familial va indica în raportul privind suspendarea procesului de mediere familială dacă ambele părți au participat în mod activ. Raportul privind suspendarea medierii familiale este prezentat participanților. Mediatorul familial va transmite un raport privind suspendarea medierii familiale către instanța care a dispus suspendarea procedurii ca urmare a procesului de mediere familială aflat în curs de desfășurare.

În cazul în care, în cursul procedurilor judiciare, părțile propun prin acord consensual să soluționeze litigiul prin intermediul procesului de mediere familială, instanța poate suspenda procedura, caz în care aceasta va stabili un termen de trei luni în care părțile pot încerca să soluționeze litigiul în cadrul procesului de mediere familială. În cazul în care, în cursul procedurilor judiciare, instanța consideră că există posibilitatea ajungerii la un acord consensual cu privire la litigiul familial, aceasta poate, de asemenea, să propună părților procesul de mediere familială. În cazul în care părțile convin să recurgă la procesul de mediere familială, instanța va suspenda procedura și va stabili un termen de trei luni în care părțile pot încerca să soluționeze litigiul în cadrul procesului de mediere familială. În cazul în care, în termenul de trei luni pentru efectuarea medierii familiale stabilit de o instanță, părțile nu reușesc să soluționeze litigiul în cadrul procesului de mediere familială sau în cazul în care părțile propun continuarea procedurilor judiciare înainte de expirarea termenului respectiv, instanța va continua procedura. Înainte de a decide cu privire la suspendarea procedurii, instanța este obligată să evalueze dacă suspendarea este oportună având în vedere necesitatea unor acțiuni urgente în cazurile în care sunt decise drepturile și interesele unui copil.

În cadrul procesului de mediere familială, mediatorul familial este obligat să informeze participanții să aibă în vedere bunăstarea copilului, iar acesta poate acorda copiilor posibilitatea să-și exprime opinia în cadrul procesului de mediere familială, cu acordul părinților.

Mediatorul familial care a condus procesul de mediere familială nu poate să participe la redactarea avizelor experților sau a evaluărilor familiale sau să participe în alt mod la procedurile judiciare în care se soluționează litigiul părților care au participat la medierea familială, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

În cazul în care medierea familială este efectuată de mediatori familiali angajați în sistemul de protecție socială, părțile nu plătesc onorarii pentru activitatea mediatorilor familiali. În cazul în care medierea familială este efectuată de mediatori familiali din afara sistemului de protecție socială, părțile suportă costul participării acestora.

Dispozițiile care reglementează medierea se aplică în mod corespunzător în cadrul procesului de mediere familială.

Pentru informații suplimentare, a se vedea

Legea familiei (Jurnalul Oficial nr. 103/15 și 98/19)

Norme privind medierea familială (Pravilnik o obiteljskoj medijaciji; Jurnalul Oficial nr. 106/14)

Legea medierii (Zakon o mirenju; Jurnalul Oficial nr. 18/11)

Ultima actualizare: 14/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.