Medierea familială

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Medierea în Slovenia este reglementată prin Legea privind medierea în materie civilă și comercială (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah - ZMCGZ; Uradni list RS (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia); UL RS nr. 56/08), care, potrivit articolului 2 alineatul (1), este aplicată în ceea ce privește medierea conflictelor de familie, având ca obiect pretenții asupra cărora părțile pot conveni în mod liber și pe care le pot soluționa. De asemenea, Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie judiciară (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov - ZARSS; UL RS nr. 97/09 și 40/12 - ZUJF) este aplicabilă în ceea ce privește relațiile de familie și prevede că instanța de judecată trebuie să permită medierea între părțile unui litigiu judiciar.

Articolul 22 alineatul (1) din ZARSS prevede că medierea litigiilor privind relațiile între părinți și copii este gratuită, deoarece onorariile mediatorilor și cheltuielile de deplasare a acestora sunt acoperite integral de instanța de judecată, și nu de către părți. Același lucru este valabil și în cazurile în care, prin procedura de mediere, pe lângă litigiul privind relațiile între părinți și copii, se soluționează și aspectele de ordin patrimonial între soți.

Potrivit articolului 2 din Regulamentul mediatorilor participanți la programele instanțelor de judecată (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč; UL RS nr. 22/10 și 35/13), instanța care administrează lista mediatorilor în baza ZARSS hotărăște, în conformitate cu necesitățile programului, numărul maxim de mediatori care pot fi introduși în lista aferentă fiecărei zone în parte. În ceea ce privește medierea familială, instanța de judecată trebuie să aibă în vedere, atunci când stabilește numărul mediatorilor din listă, faptul că medierea litigiilor privind relațiile între părinți și copii poate fi condusă de doi mediatori, dintre care unul a absolvit examenul de admitere în Barou, iar celălalt deține cunoștințe de specialitate și experiență în domeniul psihologiei sau într-un alt domeniu similar.

Legislația noastră nu conține alte reglementări referitoare la medierea familială. Noul Cod al familiei va trebui să includă prevederi mai detaliate în ceea ce privește medierea familială.

Lista mediatorilor clasificați pe zone și instanțe de judecată individuale poate fi accesată pe site-ul web al fiecărei instanțe de judecată, precum și pe site-ul web al Ministerului Justiției, care păstrează un registru centralizat al mediatorilor participanți la programele instanțelor de judecată potrivit ZARSS.

Link-uri către site-uri web conexe:

Informații generale privind medierea (nu există un link separat pentru medierea familială)

Registrul centralizat al mediatorilor

Ultima actualizare: 23/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.