Rodinná mediácia

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia sa upravuje v zákone z 21. februára 2005. Mediácia v rodinných veciach (ako všetky ostatné formy mediácie) sa môže uskutočniť v rámci súdneho konania (súdna mediácia) alebo mimo neho (dobrovoľná mediácia).

Na uskutočnenie mediácie, ktorá sa začala na základe žiadosti jednej zo strán alebo ktorú navrhol sudca, sa vyžaduje dohoda strán.

Strany si dohodou určia mediátora (článok 1734 ods. 1 súdneho poriadku), ktorý môže byť schválený Federálnou komisiou pre mediáciu. Každá strana môže mediáciu kedykoľvek ukončiť (článok 1729 súdneho poriadku). Mediácia sa môže vzťahovať buď na celý spor, alebo len na jeho časť (článok 1735 § 2 súdneho poriadku).

Vo všetkých veciach v právomoci súdov pre rodinné veci súdny tajomník po podaní návrhu informuje strany o možnosti využitia mediácie a poskytne im všetky informácie, ako pri tom postupovať (článok 1253ter/1 súdneho poriadku). Vo veciach rozvodu z dôvodu nenapraviteľných rozdielov môže sudca prerušiť konanie na obdobie nepresahujúce jeden mesiac, aby si strany mohli zistiť informácie o mediácii (článok 1255 § 6 ods. 2 súdneho poriadku). Zmierovacie senáty súdu pre rodinné veci však zdôrazňujú možnosť zmierenia (článok 731 súdneho poriadku): sudcovia sa majú snažiť o to, aby sa strany zmierili, hoci daný súd nebude vo veci rozhodovať s konečnou platnosťou. Právna úprava mediácie v súdnom zákonníku totiž neumožňuje, aby bol sudca mediátorom.

Mediácia sa uskutočňuje v úplnej dôvernosti a mediátor má povinnosť zachovávať mlčanlivosť (článok 1728 § 1 súdneho poriadku).

Proces mediácie má tri fázy:

– sudca určí mediátora,

– sudca preruší konanie do určeného termínu a stanoví preddavok na úhradu nákladov mediácie,

– výsledok mediácie: ak je mediácia úspešná, podmienky tejto dohody strany spíšu do dokumentu (mediačná dohoda), ktorý môže úradne potvrdiť sudca. Ak mediácia nie je úspešná, strany môžu začať súdne konanie (alebo v ňom pokračovať) alebo na základe vzájomnej dohody podať žiadosť o určenie iného mediátora.

Sumu odmeny mediátora a nákladov, ako aj platobné podmienky si strany a mediátor stanovia vopred.

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku so zoznamom mediátorov v rodinných veciach: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur.

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku s informáciami o mediácii v rodinných veciach alebo o mediácii vo všeobecnosti: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy o mediácii v rodinných veciach: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0.

Posledná aktualizácia: 17/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.