Rodinná mediácia

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Na Cypre existuje zákonné mediačné konanie v rodinných veciach, ktoré upravuje zákon o mediácii v rodinných sporoch z roku 2019, zákon č. 62(I)/2019, ktorý nadobudol účinnosť 25. apríla 2019. Na účely uľahčenia vykonávania tohto zákona boli 30. decembra 2022 vydané osobitné predpisy (RAA 507/2022).

Posledná aktualizácia: 02/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.