Rodinná mediácia

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia je v Českej republike upravená v zákone č. 202/2012 Zb. o mediácii (ďalej ako „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2012, a ktorým sa vykonáva smernica 2008/52/ES o niektorých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach.

Zákon upravuje právny režim mediácie v občianskych veciach vrátane úpravy mediácie vo veciach rodinných. Aby mohol byť mediátor zapísaný do zoznamu mediátorov a bol oprávnený vykonávať činnosť mediátora v súlade so zákonom, musí úspešne vykonať odbornú skúšku.

Treba zdôrazniť, že v prípade, že je to účelné a vhodné, môže súd nariadiť stranám stretnutie so zapísaným mediátorom v rozsahu, ktorý nepresiahne tri hodiny, a súčasne prerušiť konanie. Ak sa odmietne účastník bez vážneho dôvodu zúčastniť takého stretnutia s mediátorom, môže byť sankcionovaný tým, že mu súd nemusí výnimočne celkovo alebo čiastočne priznať náhradu nákladov konania v prípade jeho úspechu vo veci.

Odkaz na národnú stránku, kde je uvedený zoznam zapísaných mediátorov v rodinných veciach:

https://mediatori.justice.cz

Odkaz na národné stránky poskytujúce informácie o mediačnom konaní v rodinných veciach alebo mediácii všeobecne:

Takáto stránka nie je k dispozícii

Odkaz na stránky, kde je dostupná národná právna úprava mediácie v rodinných veciach:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (text zákona v angličtine)

Posledná aktualizácia: 25/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.