Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Mediácia môže byť zvlásť nápomocná v cezhraničných rodinných sporoch a v prípadoch únosu dieťaťa rodičom. Pojem „rodinná vec“ pokrýva širokú škálu sporov, od výhradne súkromných až po spory zahrňujúce verejné orgány.

Čo je to cezhraničná mediácia v rodinných veciach?

Cezhraničná mediácia v rodinných veciach je postup, ktorý uskutočňuje nestranná a kvalifikovaná tretia osoba, mediátor (resp. viaceré takéto osoby). Mediátor nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc, pomáha však stranám obnoviť komunikáciu a zabezpečiť, aby riešenie problému dosiahli sami.

Dosiahnutá dohoda je konkrétnym riešením ich sporu, ktorým sa zabezpečuje, že ich rozhodnutia v oblasti rodičovských práv a povinností zohľadňujú najlepšie záujmy dieťaťa, pokiaľ spor zahŕňa dieťa.

Medzi rodinné veci patria: rodičovské práva a povinnosti, úprava styku s dieťaťom, únos dieťaťa, ochranné opatrenia týkajúce sa dieťaťa, výživné voči dieťaťu alebo bývalému partnerovi a iné dôsledky rozvodu alebo rozluky.

Partneri sú nabádaní, aby prevzali zodpovednosť za rozhodnutia o svojej rodine a pokúsili sa spory vyriešiť najskôr mimosúdnou cestou.

Mediácia preto môže navodiť konštruktívnu atmosféru pre diskusiu a zaistiť spravodlivé dohody medzi partnermi, pričom sa zohľadní najlepší záujem dieťaťa.

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií o príslušných témach:

Kľúčové zásady a fázy mediácie

Osobitosti cezhraničnej mediácie

Náklady cezhraničnej mediácie

Právny kontext cezhraničnej mediácie

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Ako funguje mediácia?

Ako strana môžete o mediáciu požiadať vo všetkých členských štátoch. V niektorých z nich môže sudca vyzvať strany sporu, aby sa zúčastnili mediácie.

Ak všetky strany súhlasia s použitím mediácie, vybraný mediátor stanoví harmonogram mediácie. Spôsob, akým sa vyberá mediátor, závisí od konkrétnej krajiny – tieto informácie môžete nájsť na príslušných národných webových lokalitách dostupných v pravej časti tejto stránky.

Významnú úlohu môžu zohrávať právni zástupcovia, ktorí stranám poskytujú právne informácie potrebné na prijatie informovaných rozhodnutí.

Mediačné dohody môžu byť vykonateľné, ak o to obe strany požiadajú. Toto možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom súdneho schválenia alebo notárskeho osvedčenia.

Právni zástupcovia môžu preskúmať mediačnú dohodu s cieľom zabezpečiť, aby táto dohoda mala právny účinok vo všetkých dotknutých právnych systémoch.

Prečo by ste mali mediáciu vyskúšať?

 • Máte možnosť získať kontrolu nad výsledkom vášho sporu.
 • Mediácia poskytuje priaznivé prostredie, v ktorom majú hlavné slovo strany.
 • Mediácia vám umožňuje prehodnotiť a upraviť rozsah konfliktu.
 • Prijímate rozhodnutia a dojednania, ale nie ste povinní dosiahnuť dohodu.
 • Mediáciou sa nevzdávate práva podať návrh na začatie konania alebo pokračovať v konaní pred súdom.
 • Je to situácia prospešná pre všetky strany, ktoré sú do mediácie zapojené.
 • Mediátor je nestranný a školený pracovník, ktorý vám môže pomôcť vyriešiť veci sami.
 • V porovnaní so súdnym zmierom, je pomerne nenákladná.
 • Mediácia je relatívne rýchla. Je možné ju ľahko a kedykoľvek zorganizovať podľa potrieb strán a môže prebiehať v rôznych miestach.
 • Mediácia umožňuje pružné riešenia (zodpovedajúce danému sporu) a pomáha zachovať alebo vytvoriť konštruktívne budúce vzťahy a kontakty medzi stranami.
 • Podpora a poradenstvo právneho zástupcu počas mediácie sú možné.
 • Mediáciou sa môže skrátiť budúce konanie.

Webová stránka Ako nájsť mediátora.

Obmedzenia mediácie

Ak sa javí, že prípad nie je vhodný na mediáciu alebo že jedna zo strán nie je ochotná pokúsiť sa o mediáciu (resp. obe), musia konať justičné orgány. Pri posudzovaní toho, či je prípad vhodný na mediáciu, je potrebné osobitnú pozornosť venovať identifikácii možných rizík, ako sú domáce násilie a jeho stupeň, požívanie drog a alkoholu, zneužívanie detí atď. Vhodnosť prípadu je potrebné posúdiť individuálne a na základe noriem uplatňovaných mediátorom a mediačnou organizáciou.

Posledná aktualizácia: 11/05/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.