Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rodinná mediácia

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Postup rodinnej mediácie

Rodinná mediácia je dobrovoľný postup. Od apríla 2014 však všetci navrhovatelia (nie len poberatelia verejných finančných prostriedkov) v Anglicku a Walese musia zvážiť využitie mediácie – s výnimkou prípadov ako je napríklad domáce násilie sa predtým, ako môžu podať návrh na súde, zúčastnia informačného stretnutia, na ktorom posúdia mediáciu. Ak je k tomu potenciálny žalovaný vyzvaný, mal by sa na ňom zúčastniť. Ak navrhovateľ podáva návrh na súd, mal by vo svojom návrhu vyplniť príslušný oddiel, v ktorom preukáže, že je buď oslobodený od účasti na informačnom stretnutí o posúdení mediácie, že sa na informačnom stretnutí o posúdení mediácie zúčastnil a mediácia sa nepovažovala za vhodnú, alebo sa na mediácii zúčastnil a nebola úspešná, alebo nebol schopný vyriešiť všetky problémy.

Ďalšie informačné materiály o rodinnej mediácii sú verejne dostupné na webovom sídle UK Government.

Právna pomoc je naďalej k dispozícii na účely rodinnej mediácie a právneho poradenstva na podporu rodinnej mediácie. Viac informácií o právnej pomoci vrátane toho, či na právnu pomoc máte nárok, nájdete na tomto webovom sídle.

Povolanie rodinného mediátora

Rodinná mediácia je samoregulačné povolanie. Skladá sa z viacerých členských organizácií, ku ktorým sú mediátori pridružení. Tieto členské organizácie zastupuje zastrešujúca organizácia, Rada pre rodinnú mediáciu. Rada pre rodinnú mediáciu bola založená s cieľom zosúladiť normy v oblasti rodinnej mediácie v Anglicku a vo Walese a zastupuje svoje členské organizácie a rodinných mediátorov pri rokovaniach s vládou.

Rodinní mediátori pôsobia v mnohých oblastiach vrátane právnych, terapeutických a sociálnych služieb. Rôzne členské/akreditačné organizácie majú svoje vlastné normy týkajúce sa odbornej prípravy a profesijné normy, ktoré obsahujú požiadavky na odbornú prípravu. Na účely monitorovania a regulácie noriem v oblasti rodinnej mediácie členských organizácií Rady pre rodinnú mediáciu bola zriadená Rada pre normy v oblasti rodinnej mediácie.

Rada pre rodinnú mediáciu je mimovládny orgán a zohráva ústrednú úlohu v rámci jej členských organizácii, ktorými sú mimovládne organizácie/združenia a zakladajúci členovia Rady pre rodinnú mediáciu. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Akreditovaného rodinného mediátora môžete nájsť na webovom sídle FMC website.

Pomocou nástroja Find a Local Mediator môžete nájsť mediátora vo svojom okolí.

Posledná aktualizácia: 11/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.