Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia v manželských veciach alebo mediácia v rozvodových sporoch je určená predovšetkým pre rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom alebo rozlukou a potrebujú pomoc nezávislého odborníka, aby im sprostredkoval ich odlišné stanoviská a uľahčil komunikáciu a spoluprácu, pokiaľ ide o budúce opatrenia v súvislosti s ich deťmi a uzavretie dohôd týkajúcich sa týchto záležitostí. Cieľom mediačného konania nie je ani tak dosiahnuť obnovenie manželského spolužitia ako skôr dosiahnutie udržateľnej dohody.

Strany mediácie musia mediátorovi uhradiť dohodnutý poplatok a súvisiace náklady. Mediátor môže strany požiadať o zaplatenie poplatku vopred.

Táto služba je dostupná a financovaná týmito spôsobmi:

  1. prostredníctvom miestneho orgánu, v ktorého oblasti má dieťa bydlisko a ktorý službu čiastočne financuje;
  2. prostredníctvom rozhodnutia sudcu na základe súdneho konania, kedy službu financujú samotné strany, alebo prípadne požiadajú o vnútroštátnu právnu pomoc;
  3. na podnet informovaného rodiča a je financovaná týmto rodičom.

Mediátor v zmysle zákona o zmierovacom konaní musí byť buď:
1. fyzickou osobou, ktorú strany poverili, aby sprostredkovala riešenie vzájomného sporu [napr. odborník v oblasti psychológie, sociálnych otázok (vrátane ochrany detí a sociálnej práce) alebo právny odborník]. Mediátor môže pôsobiť prostredníctvom právnickej osoby, s ktorou je v pracovnoprávnom alebo inom zmluvnom vzťahu;  
2. advokátom, ktorý na tento účel urobil vyhlásenie pred Estónskou advokátskou komorou;
3. notárom, ktorý na tento účel urobil vyhlásenie pred Notárskou komorou;
4. v zákonom stanovených prípadoch zmierovacím orgánom štátnej správy alebo miestnej samosprávy.

V Estónskej republike organizáciu služieb rodinnej mediácie upravujú tieto právne predpisy:

V Estónsku sú rodinní mediátori v súčasnosti zastúpení Estónskou asociáciou mediátorov (Eesti Lepitajate Ühing) alebo Inštitútom pre mediáciu (Lepituse Instituut).

Posledná aktualizácia: 31/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.