Rodinná mediácia

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Služba mediácie v rodinných veciach je určená pre rodičov, ktorí žijú oddelene alebo ich odluka prebieha a ktorí majú spolu aspoň jedno maloleté dieťa a nedosiahli dohodu o záležitostiach týkajúcich sa životných pomerov dieťaťa (napríklad úprava kontaktu a výživné). Mediátor v rodinných veciach ako neutrálny účastník pomáha rodičom vymieňať si názory a dosiahnuť vzájomne uspokojivú dohodu. Cieľom mediačného konania nie je ani tak dosiahnuť zmierenie, ako skôr dosiahnuť fungujúcu dohodu.

Mediácia v rodinných veciach je rýchlejšia, priaznivejšia a lepšia pre duševné zdravie rodičov a lepšie zohľadňuje blaho dieťaťa; dohody dosiahnuté medzi rodičmi prostredníctvom tejto metódy sú účinnejšie ako v súdnom konaní. Od 1. septembra 2022 sú služby mediácie v rodinných veciach dostupné aj bezplatne ako štátna služba. Prístup k službe získate kontaktovaním Rady sociálneho poistenia. Postup mediácie v rodinných veciach môže nariadiť aj sudca v rámci súdneho konania.

Podľa zákona o štátom financovaných službách mediácie v rodinných veciach (riikliku perelepitusteenuse seadus) je mediátor v rodinných veciach:

osoba, ktorá priamo vedie zmierovacie konanie v zmluvnom vzťahu s Radou sociálneho poistenia a ktorá pomáha rodičom (ďalej len „účastníci mediačného konania“) pri hľadaní riešenia sporu týkajúceho sa životných pomerov ich maloletého dieťaťa, pričom zohľadňuje najlepšie záujmy dieťaťa.

V zmysle zákona o zmierovacom konaní (lepitusseadus) mediátorom musí byť buď:
1. fyzická osoba, ktorú účastníci konania poverili, aby sprostredkovala riešenie ich vzájomného sporu [napr. odborník v oblasti psychológie či sociálnych otázok (vrátane ochrany detí a sociálnej práce) alebo právny odborník]. Mediátor môže pôsobiť prostredníctvom právnickej osoby, s ktorou je v pracovnoprávnom alebo inom zmluvnom vzťahu;
2. advokát, ktorý na tento účel urobil vyhlásenie pred Estónskou advokátskou komorou;
3. notár, ktorý na tento účel urobil vyhlásenie pred Notárskou komorou;
4. v zákonom stanovených prípadoch zmierovací orgán štátnej správy alebo miestnej samosprávy.

V Estónskej republike upravujú organizáciu služieb mediácie v rodinných veciach tieto právne predpisy:

V Estónsku sú mediátori v rodinných veciach v súčasnosti zastúpení Estónskou asociáciou mediátorov (Eesti Lepitajate Ühing) a Inštitútom pre mediáciu (Lepituse Instituut). Prácu mediátorov v štátnej službe mediácie v rodinných veciach koordinuje Rada sociálneho poistenia.

Posledná aktualizácia: 22/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.