Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Cezhraničná mediácia v rodinných veciach sa presadzuje pomocou medzinárodných a európskych nástrojov spolupráce s cieľom podpory zmierlivého a rýchleho riešenia sporov. Francúzsko v rámci svojho ústredného orgánu zriadilo oddelenie na podporu využívania mediácie v cezhraničných veciach. Je dôležité predstaviť aj vnútroštátne právne predpisy v oblasti mediácie, ktoré sa uplatňujú aj na cezhraničné veci.

Vnútroštátny právny rámec:

Zákonom č. 95-125 z 8. februára 1995 a následným dekrétom č. 2012-66 z 22. júla 1996 sa vo Francúzsku zaviedla súdna mediácia. Ktorýkoľvek sudca, ktorý rozhoduje o spore, môže so súhlasom strán určiť mediátora – kvalifikovanú, nestrannú a nezávislú tretiu osobu.

Nariadením č. 2011-1540 zo 16. novembra 2011, ktorým sa transponuje smernica 2008/52/ES z 21. mája 2008, sa zmenil zákon z 8. februára 1995. V tomto zákone sa mediácia vymedzuje ako akýkoľvek štruktúrovaný postup, v ktorom sa dve alebo viaceré strany pokúšajú dosiahnuť zmierlivé riešenie svojho sporu s pomocou tretej osoby. Zákonom sa zaviedol spoločný režim vzťahujúci sa na všetky mediácie.

Na vykonávanie mediácie v rodinných veciach existuje štátny diplom vytvorený dekrétom z 2. decembra 2003 (články R.451-66 a nasledujúce Zákona o sociálnej starostlivosti a o rodine) a výnosmi z 12. februára 2004 a 19. marca 2012. V súčasnosti však tento diplom nie je povinný na to, aby osoba mohla vykonávať činnosti mediátora pre rodinné veci, keďže mediácia nie je regulované povolanie.

Mediácia v rodinných veciach sa môže uskutočniť:

1. ešte pred podaním návrhu na súd: ide o tzv. mediáciu v rodinných veciach na základe dohody; v tomto prípade sa na mediátora obrátia priamo strany;

2. v priebehu súdneho konania: článok 1071 Občianskeho súdneho poriadku, článok 255 a článok 373-2-10 Občianskeho zákonníka;

  • sudca pre rodinné veci (juge aux affaires familiales) môže stranám navrhnúť mediačné opatrenie a po získaní ich súhlasu môže určiť mediátora pre rodinné veci, ktorý k opatreniu pristúpi.
  • Sudca pre rodinné veci môže stranám nariadiť, aby sa stretli s mediátorom pre rodinné veci, ktorý ich informuje o predmete a priebehu mediácie v rodinných veciach.

Dohodu dosiahnutú počas mediácie v rodinných veciach môže schváliť sudca pre rodinné veci (články 1534 a 1565 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku). Sudca dohodu schváli okrem prípadu, ak dospeje k záveru, že dohodou sa dostatočne nechráni záujem dieťaťa alebo že rodičia nedali súhlas dobrovoľne (článok 373-2-7 ods. 2 Občianskeho zákonníka), alebo na základe všeobecnejšieho dôvodu – že dohoda by mohla byť v rozpore s verejným poriadkom.

  • Mediácia v rodinných veciach vykonaná prostredníctvom oddelenia pre medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach (Cellule de médiation familiale internationale) je bezplatná. Platená je, ak strany poveria mediáciou súkromného mediátora. V procese mediácie v rodinných veciach sa predpokladá finančná účasť strán podľa oficiálneho sadzobníka poplatkov, ktorý sa vzťahuje na mediačné služby, a to na základe zásady platby za stretnutie a za osobu, v závislosti od príjmov strán (žiadosť o právnu pomoc alebo žiadosť o rodinné prídavky). Odkaz na platné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku: tu Word (56 Kb) fr
  • Odkaz na informačnú stránku ministerstva spravodlivosti s informáciami o mediácii v rodinných veciach
  • Odkaz na zoznamy mediátorov: poskytovateľa služieb mediácie v rodinných veciach, ktorý pôsobí najbližšie k vám, môžete vyhľadať v časti s názvom „médiation familiale“ (mediácia v rodinných veciach) v záložke „catégories“ (kategórie) na tomto webovom sídle: Justice en région (súdy v regiónoch).

Medzinárodná mediácia v rodinných veciach:

Možnosť medzinárodnej mediácie v rodinných veciach je stanovená v nástrojoch medzinárodnej spolupráce v rodinných veciach (Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 a nariadenie Brusel IIa) s cieľom uľahčiť zmierlivé riešenie v záujme návratu dieťaťa v prípade medzinárodného únosu dieťaťa alebo v záujme dohody o výkone práva rodiča navštevovať dieťa.

Osoby, ktoré majú záujem, sa môžu:

1. obrátiť na mediátorov, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie alebo v rámci združenia: zoznam mediátorov, ktorí sú oprávnení zasahovať v medzinárodných rodinných veciach, je k dispozícii on-line na tejto adrese: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (alebo kliknite sem).

2. obrátiť na mediátorov prostredníctvom oddelenia pre medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach na francúzskom ministerstve spravodlivosti, pričom toto oddelenie plní funkciu francúzskeho ústredného orgánu pre Haagske dohovory z 25. októbra 1980 a 19. októbra 1996 a nariadenie Brusel IIa. Ústredný orgán ponúkne mediáciu vo veciach v rámci spolupráce, ktoré mu boli predložené, ale podľa situácie môže zakročiť aj vo veciach mimo takejto spolupráce, pokiaľ ide o prípady protiprávneho premiestnenia detí, cezhraničných práv styku a ochrany maloletých v cezhraničných sporoch.

Na to, aby bola možná mediácia, musí mať aspoň jeden rodič pobyt vo Francúzsku a druhý rodič v zahraničí bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Oddelenie pre mediáciu, na ktoré sa obráti jeden z rodičov so žiadosťou o medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach, navrhne mediáciu druhému rodičovi. Takýto postup musí byť dobrovoľný: v procese medzinárodnej mediácie v rodinných veciach je vylúčený akýkoľvek nátlak. Mediátori oddelenia pre medzinárodnú mediáciu vykonávajú svoju činnosť nestranne a dôkladne, pričom mediácia podlieha zásade dôvernosti.

Mediácia vykonaná prostredníctvom oddelenia pre medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach pod správou ministerstva spravodlivosti je bezplatná. Žiadosť s priloženými dokumentmi týkajúcimi sa prebiehajúcich alebo ukončených konaní vo Francúzsku alebo v zahraničí sa zasiela poštou na adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Žiadosť sa môže zaslať aj elektronickou poštou na adresu: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Odkaz na webové sídlo francúzskeho ministerstva spravodlivosti (oddelenie pre medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html.

Posledná aktualizácia: 25/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.