Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Krátky úvod k mediácii v manželských veciach v Nemecku

Výňatok z brožúry o „manželskom práve“ („Eherecht“), ktorú vydalo spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), s. 73:

„6.2.5 Mediácia v manželských veciach

Pri rozluke a rozvode si účastníci často želajú konsenzuálne vysporiadanie rodinných vzťahov. V takých prípadoch predstavuje mediačné konanie ideálnu alternatívu súdneho konania.

Zákonný rámec pre mediáciu bol vytvorený zákonom o mediácii (Mediationsgesetz), ktorý nadobudol platnosť 26. júla 2012.

Pri mediácii sa dotknuté osoby s pomocou neutrálnej osoby, ktorá nie je povolaná rozhodovať – mediátorky alebo mediátora – usilujú dospieť ku konsenzuálnemu riešeniu svojho sporu, a za toto riešenie nesú samy zodpovednosť.

Na rozdiel od súdneho konania možno ako základ riešenia, ktoré je presne prispôsobené príslušnému sporu, určiť a zohľadniť skutočné záujmy a potreby účastníkov. Také riešenie môže konkrétne záujmy účastníkov zohľadniť lepšie ako súdne rozhodnutie. Preto býva účastníkmi ľahšie prijímané a je spravidla trvalejšej povahy. Možné sú napr. zmluvné dohody o výživnom, majetku, vlastníctve, zodpovednosti rodičov alebo styku s deťmi.

V rozvodovom konaní môže súd manželom nariadiť, aby sa samostatne alebo spoločne zúčastnili bezplatného informačného stretnutia o mediácii alebo inej možnosti mimosúdneho riešenia sporov v prejednávaných súvisiacich veciach [1] s pomocou osoby alebo subjektu ustanovených súdom, a predložili o tom potvrdenie [§ 135 zákona o konaní vo veciach rodiny a v záležitostiach nesporového konania (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; ďalej len „FamFG“)]. Nariadenie súdu nemožno presadiť donucovacími prostriedkami. Súd však môže nerešpektovanie tohto nariadenia zohľadniť pri rozhodovaní o rozdelení trov konania (§ 150 ods. 4 FamFG).“

Podľa § 156 ods. 1, tretej a piatej vety a § 81 ods. 2 bodu 5 FamFG platí to isté pre záležitosti týkajúce sa detí: aj v tomto prípade môže súd nariadiť, aby sa rodičia zúčastnili na informačnom stretnutí o mediácii alebo o inej možnosti mimosúdneho riešenia sporov. Nariadenie nemožno presadiť donucovacími prostriedkami, ale nerešpektovanie nariadenia môže súd zohľadniť pri rozhodovaní o rozdelení trov konania.

Odkazy na nemecké internetové stránky, na ktorých možno nájsť mediátorov pre rodinné veci

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlín, Nemecko (mediácia v medzinárodných sporoch týkajúcich sa detí)

http://www.mikk-ev.de/

– Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitendenKindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlín, Nemecko (mediácia v cezhraničných sporoch týkajúcich sa detí)

http://www.zank.de/

Odkazy na nemecké internetové stránky, kde možno získať informácie o mediácii v manželských veciach alebo mediácii vo všeobecnosti

Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berlín

http://www.bmev.de/

– Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlín

http://www.bafm-mediation.de/

Odkazy na nemecké právne predpisy v oblasti mediácie v manželských veciach

– Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlín

http://www.bmjv.de/

– zákon o podpore mediácie a iných foriem mimosúdneho riešenia sporov (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) [BGBl. (Bundesgesetzblatt, Spolkový úradný vestník) 2012, časť I č. 35 z 25. júla 2012]

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html

 


[1] K súvisiacim veciam patria napr. spory týkajúce sa majetkových pomerov, dôchodkového vysporiadania, výživného, domácnosti manželov a nákladov na domácnosť.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.