Rodinná mediácia

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Krátky úvod k rodinnej mediácii v Nemecku

Výňatok z brožúry o „manželskom práve“ („Eherecht“), ktorú vydalo Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), s. 73:

„6.2.5 Rodinná mediácia

Pri rozluke a rozvode si účastníci často želajú konsenzuálne vysporiadanie rodinných vzťahov. V takých prípadoch predstavuje mediačné konanie ideálnu alternatívu súdneho konania.

Zákonný rámec pre mediáciu bol vytvorený zákonom o mediácii (Mediationsgesetz), ktorý nadobudol účinnosť 26. júla 2012.

Pri mediácii sa dotknuté osoby s pomocou neutrálnej osoby, ktorá nie je povolaná rozhodovať – mediátorky alebo mediátora – usilujú dospieť ku konsenzuálnemu riešeniu svojho sporu, a za toto riešenie nesú samy zodpovednosť.

Na rozdiel od súdneho konania je tak možné zamerať sa na skutočné záujmy a potreby účastníkov a použiť ich ako základ riešenia, ktoré je presne prispôsobené príslušnému sporu. Takéto riešenie môže konkrétne záujmy účastníkov zohľadniť lepšie ako súdne rozhodnutie. Preto býva účastníkmi ľahšie prijímané a je spravidla trvalejšej povahy. Možné sú napr. zmluvné dohody o výživnom, majetku, vlastníctve, zodpovednosti rodičov alebo styku s deťmi.

V rozvodovom konaní môže súd manželom nariadiť, aby sa jednotlivo alebo spoločne zúčastnili na bezplatnom informačnom stretnutí o mediácii alebo využili inú možnosť mimosúdneho riešenia sporov v prejednávaných súvisiacich veciach [1] s pomocou osoby alebo subjektu ustanovených súdom a predložili o tom potvrdenie [§ 135 zákona o konaní vo veciach rodiny a v záležitostiach nesporového konania (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; ďalej len „FamFG“)]. Nariadenie súdu nemožno presadiť donucovacími prostriedkami. Súd však môže nerešpektovanie tohto nariadenia zohľadniť pri rozhodovaní o rozdelení trov konania (§ 150 ods. 4 FamFG).“

Podľa § 156 ods. 1 tretej a piatej vety a § 81 ods. 2 bodu 5 FamFG platí to isté pre záležitosti týkajúce sa detí: aj v tomto prípade môže súd nariadiť, aby sa rodičia zúčastnili na informačnom stretnutí o mediácii alebo využili inú možnosť mimosúdneho riešenia sporov. Nariadenie nemožno presadiť donucovacími prostriedkami, ale aj v tomto prípade môže súd nerešpektovanie nariadenia zohľadniť pri rozhodovaní o rozdelení trov konania.

Odkazy na nemecké internetové stránky, na ktorých možno nájsť rodinných mediátorov

Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlín, Nemecko (medzinárodné mediačné centrum pre rodinné spory a prípady únosu dieťaťa)

http://www.mikk-ev.de/

– Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitendenKindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlín, Nemecko (mediácia v cezhraničných sporoch týkajúcich sa detí)

http://www.zank.de/

Odkazy na nemecké internetové stránky, kde možno získať informácie o rodinnej mediácii alebo mediácii vo všeobecnosti

– Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berlín

http://www.bmev.de/

– Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlín

http://www.bafm-mediation.de/

Odkazy na nemecké právne predpisy v oblasti rodinnej mediácie

– Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlín

http://www.bmjv.de/

– zákon o podpore mediácie a iných foriem mimosúdneho riešenia sporov (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) [BGBl. (Bundesgesetzblatt, Spolkový úradný vestník) 2012, časť I č. 35 z 25. júla 2012]

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] K súvisiacim veciam patria napr. spory týkajúce sa majetkových pomerov, dôchodkového vysporiadania, výživného, domácnosti manželov a nákladov na domácnosť.

Posledná aktualizácia: 15/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.