Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rodinná mediácia

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Rodinná mediácia je dobrovoľný postup. Súdy v Gibraltári podporujú mediáciu v prípadoch, keď existuje reálna možnosť, že mediácia pomôže stranám vyriešiť alebo zmenšiť ich vzájomné rozdiely. Kvalifikovanými mediátormi sú rôzni odborníci pracujúci v oblasti práva. Môžu dostať pokyn vykonávať mediáciu v rodinných sporoch. Okrem toho mediáciu s účastníkmi, ktorých odporučia súdy, vykonáva aj tím sociálnych služieb pre rodiny a deti. V oblasti rodinnej mediácie neexistujú žiadne právne predpisy.

Neexistuje žiadne webové sídlo, na ktorom by bolo možné nájsť zoznam rodinných mediátorov, ani webové sídlo, na ktorom by sa nachádzali informácie o rodinnej mediácii alebo o mediácii vo všeobecnosti.

Posledná aktualizácia: 11/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.