Rodinná mediácia

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Zákon o mediácii z roku 2017 sa nevzťahuje osobitne na cezhraničnú mediáciu a vo všetkých veciach sa mediácia podľa uvedeného zákona uplatňuje na dobrovoľnej báze. V prípade, že sa cezhraničná mediácia v manželských veciach uskutočňuje v Írsku, uplatňujú sa ustanovenia uvedeného zákona.

Zákon o mediácii z roku 2017 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html nadobudol účinnosť 1. januára 2018. V zákone sú zahrnuté ustanovenia komplexného zákonného rámca s cieľom podporiť urovnávanie sporov prostredníctvom mediácie ako alternatívy k súdnemu konaniu. Cieľom uvedeného zákona je podporiť mediáciu ako prijateľnú, účinnú a efektívnu alternatívu k súdnemu konaniu, ktorou sa znížia náklady na právne zastupovanie, urýchli sa urovnávanie sporov, zníži sa stres a zmiernia sa negatívne emócie, ktoré často sprevádzajú súdne konania.

V uvedenom zákone:

  • sú stanovené všeobecné zásady na vykonávanie mediácie kvalifikovanými mediátormi – odseky 6 až 8,
  • sa poskytujú úvodné informácie ku kódexu postupov na vykonávanie mediácie kvalifikovanými mediátormi – odsek 9,
  • sa stanovuje, že komunikácia medzi stranami počas mediácie je dôverná – odsek 10,
  • sa stanovuje možnosť zriadiť v budúcnosti mediačnú radu s cieľom vykonávať dohľad nad rozvojom príslušného sektora – odsek 12,
  • sa zavádza povinnosť právnych zástupcov (solicitor) a obhajcov (barrister) v rámci poradenstva nabádať strany sporu, aby ako prostriedok na urovnanie sporu využili mediáciu – odseky 14 a 15,
  • sa stanovuje, že súd z vlastnej iniciatívy alebo na základe iniciatívy strán môže vyzvať strany, aby zvážili mediáciu ako prostriedok na urovnanie sporu – odsek 16,
  • sa stanovuje účinok mediácie na premlčaciu lehotu – odsek 18,
  • sa uvádza, že pri určovaní nákladov v súvislosti s konaním podľa odseku 16 uvedeného zákona súd môže, pokiaľ to považuje za primerané, zohľadniť to, že strana konania bez uvedenia opodstatnených dôvodov odmietla zvážiť alebo nezvážila využitie mediácie, alebo to, že strana konania, ktorú súd v zmysle odseku 16 vyzval zúčastniť sa na mediácii, tak bez uvedenia opodstatnených dôvodov odmietla urobiť alebo tak neurobila – odseky 20 a 21.

Do rozsahu uvedeného zákona sa zahŕňajú všetky občianske súdne konania, ktoré sa môžu začať pred súdom, okrem určitých výnimiek stanovených v odseku 3 uvedeného zákona.

Posledná aktualizácia: 12/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.