Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia v rodinných veciach je proces, pre ktorý sa môžu dobrovoľne rozhodnúť manželia alebo partneri v ťažkostiach, aby vyriešili svoje spory s pomocou jedného alebo viacerých mediátorov. Úlohou mediátorov je uľahčiť komunikáciu a pomôcť páru pri riešení emocionálnych, ako aj materiálnych aspektov rozluky (rozdelenie majetku, platenie výživného, užívanie spoločného bydliska atď.). Medzi ich úlohy takisto patrí pomôcť páru dospieť k dohodám, ktoré by čo najviac vyhovovali potrebám všetkých členov rodiny.

Mediácia sa vo všeobecnosti riadi zákonnou vyhláškou č. 28 zo 4. marca 2010, v znení zmien, o „vykonávaní článku 60 zákona č. 69 z 18. júna 2009 týkajúceho sa mediácie na účely urovnávania občianskych a obchodných sporov“.

V tomto zákone sa stanovuje postup mimosúdneho urovnávania sporov, pokiaľ ide o prevoditeľné práva. V prípade určitých výslovne uvedených vecí je mediácia nevyhnutnou podmienkou pre prípustnosť písomnosti, ktorou sa začalo konanie.

Vo veciach rodinného práva sa predchádzajúca mediácia vyžaduje len pri sporoch týkajúcich sa dohôd súvisiacich s rodinným podnikom (t. j. zmluvy, ktorými majiteľ podniku prevádza celý podnik alebo jeho časť na jedného alebo viacerých potomkov).

Vo všetkých ostatných rodinných sporoch je mediácia dobrovoľná.

V rámci konaní o určenie starostlivosti o dieťa však súd môže odložiť vynesenie rozsudku, aby sa manželia s pomocou odborníkov mohli pokúsiť o dosiahnutie dohody prostredníctvom mediácie, najmä pokiaľ ide o ochranu morálnych a materiálnych záujmov dieťaťa (detí).

Mediácia môže prebehnúť v rámci verejných alebo súkromných subjektov, ktoré sú riadne zapísané v registri mediačných orgánov ministerstva spravodlivosti, alebo prostredníctvom týchto subjektov.

Zoznam mediačných orgánov sa nachádza na tomto webovom sídle:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Advokáti registrovaní v talianskej komore sú mediátormi na základe práva.

V mnohých obciach sú mediačné služby v rodinných veciach dostupné prostredníctvom stredísk rodinného poradenstva, sociálnych služieb alebo miestnych zdravotníckych podnikov.

Ďalším postupom, ktorý je odlišný od mediácie, ale je takisto určený na mimosúdne urovnávanie sporov, je asistované vyjednávanie. Asistované vyjednávanie sa riadi zákonnou vyhláškou č. 132 z 12. septembra 2014 upravenou zmenami zákona č. 162 z 10. novembra 2014.

Asistované vyjednávanie sa odvoláva na dohodu (známu ako „dohoda o vyjednávaní“), prostredníctvom ktorej účastníci súhlasia, že budú „spolupracovať v dobrej viere s cieľom urovnať spor zmierom“. Ak má táto dohoda platiť, musí sa vyhotoviť písomne s pomocou jedného alebo viacerých advokátov a musí sa týkať prevoditeľných práv.

Na rozdiel od dohôd dosiahnutých prostredníctvom mediácie, dohody dosiahnuté prostredníctvom asistovaného vyjednávania sú vykonateľné a umožňujú zápis súdnych hypoték.

Vyjednávanie môže byť podobne ako mediácia záväzné alebo dobrovoľné.

Vo veciach rodinného práva je asistované vyjednávanie vždy dobrovoľné.

Asistované vyjednávanie vo veciach týkajúcich sa rozluky a rozvodu sa riadi právom s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu na základe súhlasu s vopred stanovenými podmienkami alebo so zmenou týchto podmienok.

V prípade párov, ktoré nemajú maloleté deti (alebo plnoleté deti nespôsobilé na právne úkony), sa dohoda podá prokurátorovi na príslušnom súde, ktorý v prípade, že nezistí nijaké nezrovnalosti, právnym zástupcom oznámi, že urovnaniu nebráni nijaká prekážka.

V prípade párov s maloletými deťmi (alebo plnoletými deťmi nespôsobilými na právne úkony) sa dohoda musí do 10 dní odoslať úradu prokurátora na príslušnom súde na overenie toho, že sa ňou zaručia záujmy dieťaťa. Ak je posúdenie priaznivé, prokurátor ho schváli. V opačnom prípade ho pošle predsedovi súdu, ktorý účastníkov predvolá do 30 dní.

Dohoda, ktorá bola takto dosiahnutá a schválená, má účinky súdnych rozhodnutí o rozluke alebo rozvode a nahrádza a mení podmienky v nich stanovené.

Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 76 z 20. mája 2016 môžu účastníci použiť asistované vyjednávanie aj v prípade zrušenia registrovaného partnerstva medzi osobami rovnakého pohlavia.

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.