Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

S cieľom zjednodušiť uplatňovanie alternatívnych spôsobov riešenia sporov Lotyšská republika prijala zákon o mediácii (Mediācijas likums – platný od 18. júna 2014).

Model mediácie odporúčaný súdom v občianskom súdnom konaní nadobudol účinnosť 1. januára 2015. Sudcom sa ukladá povinnosť ponúknuť stranám možnosť mediácie na vyriešenie sporu v rôznych fázach konania (po začatí konania, v rámci prípravy prípadu na súdne konanie a v prejudiciálnom konaní, ako aj počas súdneho konania až po ukončenie preskúmania podstaty veci).

Na podporu mediácie ako spôsobu riešenia sporov sa realizuje niekoľko projektov:

1. Projekt – bezplatná mediácia v rodinných sporoch

Od 1. januára 2017 môžu jednotlivci v rámci programu financovaného zo štátneho rozpočtu získať štátom poskytovanú podporu, ktorá spočíva v možnosti zúčastniť sa na piatich bezplatných stretnutiach s certifikovaným mediátorom na účely riešenia sporov medzi rodičmi, ktoré majú vplyv na záujmy detí, a hľadania spôsobov na zlepšenie vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. V rámci projektu sa poskytuje štátna podpora na prvých päť mediačných stretnutí (v trvaní 60 minút), ktoré vedie certifikovaný mediátor a ktoré sú pre strany sporu bezplatné. Ak sa spor nevyrieši na týchto piatich stretnutiach, náklady na ďalšie služby by mali pokryť strany sporu. Oprávnenosť osoby posúdi certifikovaný mediátor alebo Rada certifikovaných mediátorov (Sertificētu mediatoru padome). Informácie o projekte sa dotknutým osobám poskytujú prostredníctvom súdov a posúvajú sa na obce, sociálne služby, rodinné súdy atď.

Cieľom projektu je poskytnúť pomoc 300 párom, čo rodičom s deťmi umožní riešiť rodinné spory a nezhody preskúmavané súdom, ako aj tie, ktoré súdu ešte neboli predložené.  Projekt sa konkrétne zameriava na podporu manželstiev alebo prinajmenšom na riešenie sporov takým spôsobom, ktorý umožňuje zachovať rešpekt medzi rodičmi dieťaťa a ich schopnosť ďalej navzájom komunikovať s cieľom spoločne sa dohodnúť na rôznych záležitostiach týkajúcich sa každodennej starostlivosti, výchovy a vzdelávania dieťaťa.

Zoznam certifikovaných mediátorov zapojených do projektu je k dispozícii na odkaze: https://sertificetimediatori.lv

2. Konzultácie

Každý, kto mám záujem, sa môže obrátiť na Radu certifikovaných mediátorov na tel. č. +371 28050777 a požiadať o konzultácie týkajúce sa mediácie a spôsobu jej využitia.

Posledná aktualizácia: 07/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.